• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/index.php?stype=lo&lh=Ac8dWUoq1V36L4Hy
  • https://twitter.com/
A24 Gayrimenkul

Ö/K Facebook

Ö/K Twitter


Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.76495.7880
Euro6.41576.4414
Saat
Takvim
GAZETE
Önce Kültür/Yazarlar
Gazeteler
Türkçe Müzik
Yabancı Müzik
Sinema
TV YAYINLARI
Orhan KAYA
orhan.kaya.61@hotmail.com
DEVLETTE ÇÜRÜME ANAYASAYA UYMAMA İLE BAŞLAR - 1
16/12/2012

Devletlerin kullanma kılavuzu olan anayasa, mazlumun yanında ve onun koruyucusudur adeta. Aslında öyle olması da gereklidir.

Her ne kadar darbecilerin hazırlattığı bir anayasa olsa da, anayasamızın çok iyi niyetle hazırlanmış eşitlikçi, adaletten yana ve halkçı maddeleri mevcuttur.

Esas sorun, devleti yönetenlerin anayasayı dikkate alıp almadıklarıdır. Hâlihazırda  ‘’bu devlet benim malımdır, ben kimseye hesap vermem’’ edaları ile halk baskı altında tutularak devlet idare edilmeye çalışılmaktadır.

Bugüne kadar her kim hakkını aramak için müracaat etti ise hep olumsuz, kaba kuvveti andıran, bilim ve hukuk dışı hayır cevabı ile karşılık almıştır. Bu şekilde yönetilen ve yönetilmekte de ısrar edilen devletin hali ortadadır... Devletin en önemli görevlerinden biri olan  ‘’kendini savunma ‘’ işlevini yabancı teknolojilere bırakılması, ihale edilmesi, dışa bağımlı tutulması kötü yönetimin en başta gelen göstergesidir.

Devletimiz, kendini kötü yönetenleri halen bağrında yaşatmaktadır…Türkiye Cumhuriyeti Devleti kötü yönetilmeyi hak etmemektedir…

Halkımız gibi, assubaylar da bu kötü yönetimden nasiplerini almaktadırlar.

Her şeyden önce assubayın da bu ülkenin asil bir vatandaşı olduğu, insan olması münasebeti ile haklarının olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde yaşadığı için haklarının anayasanın güvencesi altına olduğunu kabul etmek ve hakkı teslim etmek gerekiyor.

Ülke meseleleri ile assubayın meseleleri birbirleri ile yakından ilişkilidir.

Kendi koyduğu kurallara, kabul ettiği ilkelere uymayan hiçbir şeyin ayakta kalması mümkün değildir. Konulara bu yönden bakmak gerekliliğin ötesinde zorunluluktur. Ülkemizde uyulmayan kuralların başında da ne yazık ki anayasamız gelmektedir.                              

***                              ***                                     ***

Anayasamızdaki başlıca eşitlikçi, adaletçi, insan haklarını ve assubayı ilgilendiren maddelerin bazıları şunlardır:

BAŞLANGIÇ MADDESİ

Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu;

Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu;

FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere,

TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.

MADDE 2. – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

V.  Devletin temel amaç ve görevleri

MADDE 5. – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır

VI.  Egemenlik

MADDE 6. – Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.

Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.

Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

VII.  Yasama yetkisi

MADDE 7. – Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.

X.  Kanun önünde eşitlik

MADDE 10. – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

XI.  Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

MADDE 11. – Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

I.  Temel hak ve hürriyetlerin niteliği

MADDE 12. – Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.

Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.

I. Ailenin korunması

MADDE 41. – (Değişik: 3.10.2001-4709/17 md.) Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.

B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı

MADDE 50. – Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.

Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.

Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.

VII. Ücrette adalet sağlanması

MADDE 55. – Ücret emeğin karşılığıdır.

Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.

A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması

MADDE 56. – Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.

Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.

***                              ***                                         ***

Değerli okuyucularım, 1982 yılında %91,37 oy oranı ile kabul edilen anayasamızın, yukarıda sunduğum maddeleri ‘’Şekli‘’ ve ‘’Maddi’’  yönlerden incelendiğinde, assubayların mağdur edilmesini gerektirecek hiçbir kısıtlayıcı madde yoktur.

Anayasanın en tartışmalı onuncu maddesini daha önce incelemiştik. Dört yıllık fakülte bitirmek kaydı ile onuncu madde de bile kısıtlayıcılık yoktur. Uygulamalar tamamıyla keyfidir. Meselelere anayasa boyutundan baktığımızda anayasanın assubayın tarafında olduğu gün gibi ortadadır. Genelkurmay başkanlığımızı ve hükümetimizi karşılıklı paslaşmayı bırakarak acilen anayasayı uygulamaya davet ediyorum… Çağdaş olmanın birinci kuralı hukuka riayet ederek örnek olmaktır.

Biz hukuk, hukukun üstünlüğü diyoruz ancak hukuk kurallarının işlemesinde en büyük görevi üstlenmiş, ülkemizin anayasal kuruluşu olan yargı organlarının bir kısmının anayasaya uydukları, insanların haklarına inandıkları ve onları korumak için çalıştıkları ne yazık ki söylenemez, yazılamaz. Buna örnek olarak, assubayların OYAK yönetiminde yer alabilmesi maksadı ile TEMAD tarafından açılmış olan davayı gösterebiliriz. Bu dava hiçbir gerekçe gösterilmeden OYAK lehine sonuçlandırılmıştır (*).

Bütün mesele bencil olmamaktan ve insanları samimi olarak sevmekten geçiyor.

Sonuç olarak diyoruz ki, bu gün uymaktan imtina ettiğiniz hukuk kuralları yarın size de lazım olabilir. Anayasaya riayet ederek devletteki çürümenin önüne geçiniz. Bu sizin elinizde!

30 Ağustos’ta ilk rütbelerini alıp mezun olan vatan evlatları genç teğmenlerimize ve assubay çavuşlarımıza yeni rütbelerinin ve dolayısıyla mesleklerinin hayırlı olmasını diliyorum... Yolları ve bahtları açık olsun...

Yüksek okul düzeyinde mezun olan assubaylarımızın hiç ara vermeden üniversite öğrenimlerini tamamlamaları en büyük dileğimizdir...

Gönülleriniz şen olsun, sevgi dolsun… 30 Ağustos Zafer bayramımız Türk dünyasına kutlu olsun… 30.08.2005

Saygılarımla…

Orhan Kaya

(*): http://www.tumgazeteler.com/?a=973016

Not:

Emekli astsubaylar, OYAK kararında temyize gitti

Emekli astsubaylar, Ordu Yardımlaşma Kurumu’na (OYAK) açtıkları davayla ilgili Yargıtay’da temyize gitti.

Yargılamayı yapan 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin OYAK lehine verdiği karara gerekçe yazmadığını belirten emekli astsubaylar, bu durumun bozma sebebi olduğunu ifade etti. Emekli astsubaylar, OYAK ve iştiraklerinde istihdam ve yetkili kurullarda temsil edilmediği, kurumla ilişiği kesilen üyelerin de kurum mal varlığında devam eden haklarının kendilerine ödenmediği gerekçesiyle Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştı. 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’nin (TEMAD) davasını reddederek, OYAK lehine karar verdi. TEMAD avukatları kararın gerekçeli yazılmadığını iddia ederek Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu. Metin Arslan, Ankara/25.08.20051826 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Mahlas sonu - 07/07/2019
Değerler silsile halinde ilerler. Değerler değerleri yaratır. Değer, bir kültürün sonucudur.
Bireyin korunma ihtiyacı ve kültürel yapı - 26/04/2019
Dünyaya sattığı bir sanayi ürünü olmayan ülke onlara ne verebilir veya onlar ülkeye ne verebilir?
Siyasetçi ile Politikacı arasındaki fark - 22/04/2019
Politikacı partiler ile Siyaset yapan partilerin kitleleri arasındaki fark; Politika ile Siyaset arasındaki fark kadardır.
Siyasi Görüş Devlet Adamlığı Kaynaklı Olunca Fayda Sağlar - 20/04/2019
Devlet bir sistem, Ulus haline gelebilen toplumlar devletleşir.
Huzur, refah, saygı, saygınlık, kalite, üretim, bilimsellik ve demokrasi bilinci - 16/04/2019
Bütün düşüncelerin temeli, niyet; kötü mü, iyi mi? Aranması gereken de bu.
Toplumlar, diğer toplumların etkisi altına girdirici koşullarını bizzat kendisi hazırlar. - 13/04/2019
Geri kalmış toplumların akıl ile sınavı.
Ezberci eğitim, feodal yapı, tarikatlar ve toplumsal düşünce - 09/04/2019
Ezberci eğitim, feodal yapı, tarikatlar ve toplumsal düşünce
Geleceğin nasıl olacağını bugün yetiştirilen çocuklarda görebilmek gerekir - 08/04/2019
Dün, bir gündü dünde kaldı. Bugün bu gündür, hakikatte şu andır.
Çanakkale Zaferi, Öncesi ve Sonrası - 18/03/2019
Bir milletin geleceği için sonrası başından ve ortasından daha önemli…
 Devamı
Site Haritası
KİTAP ÖNERİLERİ
sömürgeleşen türkiye cihan dura ile ilgili görsel sonucu
sırtımdaki postal ile ilgili görsel sonucu

Anılarla mayıs 1970 - Ocak 1975 astsubay ve Eşlerinin Hak ve Adalet Arama Mücadeleleri
Yazar: Abdullah İnaler
iblisin kıblesi ile ilgili görsel sonucu