• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/index.php?stype=lo&lh=Ac8dWUoq1V36L4Hy
  • https://twitter.com/
Ö/K Facebook

Ö/K Twitter


Ö/K You Tube
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.88907.9206
Euro9.40019.4378
Saat
Takvim
GAZETE
Önce Kültür/Yazarlar
Gazeteler
Türkçe Müzik
Yabancı Müzik
Sinema
TV YAYINLARI
A24 Gayrimenkul

KURULUŞ ÇALIŞMASI DEVAM EDEN "CUMHURİYET BİRLİK PARTİSİ" TÜZÜĞÜNÜ YAYINLADI
BİRİNCİ KISIM
 
PARTİNİN ADI, AMACI, NİTELİĞİ, MERKEZİ VE ÖZEL İŞARETİ
MADDE 1
Cumhuriyet Birlik Partisi, evrensel değerleri esas alan, T.C. Anayasası ve yürürlükteki kanunlar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere örgütlenmiş siyasi bir partidir.
Cumhuriyet Birlik Partisi, Sosyal demokrasinin, “insan hakları, hukukun üstünlüğü, özgürlük, eşitlik, dayanışma, barışçı ve adil bir dünya, emeğin yüceliği, sürdürülebilir ve dengeli kalkınma, doğanın ve çevrenin korunması, çoğulcu ve katılımcı demokrasi” değerlerine dayanan; kadın erkek eşitliğine inanan; bu değerleri gerçekleştirmeyi hedefleyen; devleti, kişilerin özgürlüklerini ve refahını sağlamaya yönelik bir hizmet aracı olarak kabul eden, çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir.
Parti Genel Merkezi Ankara’dadır. Partinin adı, “Cumhuriyet Birlik Partisi”dir. Kısaltılmış adı ”CBP”dir. Partinin amblemi; Kırmızı zemin üzerinde beyaz renkte birliği simgeleyen kollarını yukarı kaldırmış olan üç insanın zeytin ağacı görünümüdür. Yukarı kaldırılmiş Altı elden her biri şu ilkeleri temsil eder;
• Cumhuriyetçilik,
• Milliyetçilik,
• Halkçılık,
• Devletçilik,
• Laiklik,
• Devrimcilik.
.
MADDE 2- PARTİNİN AMACI
Cumhuriyet Birlik Partisi ;
Evrensel temel hak ve özgürlükleri esas alan, din, dil, ırk, ayrımı gözetmeden, kişilerin kültürel ve inançsal değerlerine saygı duyulan bir düzen oluşturmak.
Bireyin gelişmesini, eşitlik ilkeleri çerçevesinde özgürlüğünü ve mutluluğunu temin ve tesis etmek için yeniden yapılanmayı gerçekleştirmek.
Çocukların birey haklarına sahip olduğunu göz önünde tutarak haklarını korumak ve uygulanmasını sağlamak, çocuklara yönelik her türlü şiddet ve istismarı önlemek,
Çevreyi, doğa ve hayvan haklarını savunmak ve korumak.
Toplumsal yaşamın her alanında cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkarak, cinsiyetten kaynaklanan şiddetin ortadan kaldırılması için mücadele etmek.
Emekçilerin örgütlenme, toplu sözleşme, grev haklarının tanınmasını sağlamak, insanca çalışma koşullarını güvence altına almak.
Tüm inanç topluluklarının ve inanmayanların ifade, ibadet ve vicdan özgürlüklerini özgürce dile getirip yaşayabilecekleri koşulları sağlamak.
Engellilerin kamusal ve toplumsal yaşama eşit koşullarda katılımını sağlamak için gerekli şartları oluşturmayı ve yasal düzenlemeleri yapmak.
Emperyalizmin, sömürünün ve sömürgeciliğe yönelik her türlü uygulamanın önlenmesi için mücadele etmek ve tüm insanlığın esenliğine ve özgürlüğüne katkıda bulunmak.
Üretime dayalı kalkınma politikaları geliştirerek, tüm halkımız ve özelliklere kadınların istihdamını destekleyerek çalışmalarını sağlamak için gerekli düzenleme ve uygulamaları hayata geçirmek ve oluşturulan Milli gelirin adilce paylaşıldığı ekonomik bir alt yapıyı gerçekleştirmek.
Ayrımcılığın her türlüsüne karşı çıkarak, eşit yurttaşlığı esas alan.
Yukarıda belirtilen bu ilkeleri uygulamayı hedef alan, Parti Tüzük ve programında yazılı olan diger hedefleride gerçekleştirmek üzere kurulan çağdaş ve yenilikçi bir siyasi partidir.
MADDE 3- ÇALIŞMA İLKELERİ
Partinin çalışma ilkeleri
-Tüzük ve programlar Genel Başkan dahil tüm üyeleri ve organları bağlar.
-Bütün üyeler partinin amaçları için gücü ve yeteneği ölçüsünde çalışır, partinin amaçlarına aykırı söylem ve davranışta bulunmaz.
-Parti içi görevlendirmelerde liyakat ve ehliyet esas alınarak demokratik usuller kullanılır.
-Her üye parti içinde ve faaliyetlerde üzerine düşen görevi severek yerine getirir.
-Siyasi makam ve görevler, kişisel nüfuz ve çıkar amacıyla kullanılamaz.
İKİNCİ KISIM
TEŞKİLAT
BİRİNCİ BÖLÜM
ÜYELER
MADDE 4- ÜYE OLMA KOŞULLARI
Yasalarda siyasi parti üyesi olamayacağı açıkça belirtilmiş olanlar hariç olmak üzere Parti’nin Tüzük ve Program’ını kabul ettiğini beyan eden on sekiz yaşını doldurmuş, başka bir siyasi partiye üye olmayan, medenî ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip herkes,  belirlenen aidatı partiye ödemeyi taahhüt etmek şartıyla üye olabilir.
 
MADDE 5- ÜYE OLAMAYACAK KİMSELER
Siyasi Partiler Kanunu’nda ve diğer kanunlarda siyasi partilere üye olamayacağı belirtilen kişiler ile partiye üye olma şartlarını taşımayanlar, Cumhuriyet Birlik Partisi’ne üye olamazlar.
Yüksek Öğretim kurumlarının öğretim elemanları ile öğrencileri yasaklamanın dışındadır.
 
MADDE 6- PARTİYE KABUL VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
Partiye Kabul:
Cumhuriyet Birlik Partisi’ne üye olmak isteyen kişi beyanını, oturduğu veya işinin bulunduğu İlçe Başkanlığı’na, kişinin oturduğu veya çalıştığı yerde İlçe Örgütü yoksa İl Örgütü’ne, İl Örgütü de yoksa Genel Merkez’e yapar.
Üyeliğe kabul kararı alınması ve işlemleri, başvurulan İlçe Yönetimi veya İl Yönetimi veya Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) tarafından yapılır. İnternet ve benzeri yollarla da üyelik başvurusu yapılabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Üye Kayıt Yönetmeliği ile belirlenir.
Üyelik başvurusu, en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Bu süre içinde karar verilmediği takdirde başvuru sahibinin üyelik talebi kabul edilmiş sayılır.
Üyelik talebi, gerekçe gösterilmeden reddedilebilir.                            
Üyelik başvurusunda bulunan kişinin müracaatı İlçe Yönetim Kurulu tarafından reddedilmiş ise, 15 (onbeş) gün içinde İl Yönetim Kurulu’na, üyelik müracaatı İl Yönetim Kurulu tarafından reddedilmiş ise 15 (onbeş) gün içinde MKYK’ya itiraz edebilir.  İtiraz süresi ret kararının başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten sonraki gün başlar. Başvuru formunda beyan edilen adres tebligat adresi olarak kabul edilir. İtiraz üzerine verilen kararlar ile MKYK’ya yapılan üyelik başvuruları üzerine verilen kararlar kesindir. MKYK, gerekli gördüğü haller ve yerlerde üye kayıtlarının iptaline ve yeniden yazımına karar verebilir.
Asıl üye olunduğunda, Genel Merkez tarafından düzenlenen Parti Kimlik Belgesi, İlçe Başkanlığı aracılığı ile üyelere verilir
Üyeliğin Sona Ermesi                 
Cumhuriyet Birlik Partisi üyeliği; istifa, ölüm, bir başka partiye üye olunması veya üye olunmasa dahi başka bir partinin organ ve listelerinde yer alınması, Disiplin Kurulu’nun üyeliğin sona ermesine  ilişkin kararının kesinleşmesi  hallerinde sona erer.
Tüzüğün 4. maddesinde açıklanan üye olma şartlarını herhangi bir sebeple sonradan kaybedenler ile üyeliğe giriş beyannamesini imzaladıkları tarihte bu şartları haiz olmadıkları sonradan anlaşılan üyelerin üyelik kayıtları, üyeliğe karar veren yetkili kurul kararıyla silinir. Bu durum, üyelik kaydı silinen kişiye yazılı olarak tebliğ edilir.
Kaydının silindiğinden haberdar olan ilgili, üye kaydının silinmesine karşı 15 (onbeş) gün içinde, kaydının olduğu ilçenin bağlı bulunduğu İl Başkanlığı’na itirazda bulunabilir. İl Yönetim Kurulu kararına karşı, kaydı silinen ilgilinin 15 (onbeş) gün içinde MKYK’ya itiraz hakkı vardır. MKYK’nın üyeliğin sona ermesine ilişkin kararı kesindir.
İlçe Başkanları, 1 (bir) ay içerisinde parti üyeliği düşen bütün üyeleri nedenleri ile birlikte bağlı olduğu İl Başkanlığı ve Genel Merkez’e yazı ile bildirmek mecburiyetindedirler.
 
MADDE 7- GENEL MERKEZİN PARTİYE KABUL VE KAYIT YETKİSİ
Genel Başkan tarafından partiye üye olması uygun görülen kişilerin, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’nun oluruyla partiye üyelik kaydına karar verilebilir. Ancak Kurucular Kurulu’nun ilk olağan toplantısında veya Kurucular Kurulu Büyük Kongresi’nde üyelik için başvuranların parti üyeliği, Kurucular Kurulu’nun salt çoğunluğunun kabulü ile gerçekleştirilebilir. Bu kişilerin giriş beyannameleri, kanuni ikametgâhlarının bulunduğu ilçeye gönderilerek derhal kayıtları yaptırılır. Genel Başkan, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’nca ve Kurucular Kurulu’nca yukarıda belirtilen şekilde üyeliğe kabul edilen kimseler hakkında Partinin diğer organlarınca hiç bir itiraz ileri sürülemez.
Partiden ayrılanların yeniden kabulü ancak İl Yönetim Kurulu’nun kararı ile mümkündür. Partiden daha önce ayrılmış olan Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Milletvekilleri, Büyük Şehir Belediye Başkanları,İl ve Merkez İlçe Belediye Başkanları ve İl Başkanlarının yeniden kabulü, ancak Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’nun kararı ile mümkündür. Bu karar kesindir.
Partinin üyelikle ilgili işlemleri, ilçe teşkilatlarınca tutulan üye kayıt defterleri esas alınarak Genel Merkez e-teşkilat Programı adı ile düzenlenen elektronik veri tabanı üzerinden arşivlenir. Üyelik ile ilgili parti içi uyuşmazlıkların çözümünde Genel Merkez kayıtları esastır.  
MADDE 8- YURTDIŞINDA İKAMET EDEN YURTTAŞLARIN ÜYELİK İŞLEMLERİ
Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız, üyelik başvurularını bir yazı ile veya şahsen Genel Merkez’e veya Türkiye’de bulundukları İl ve İlçe Başkanlıklarına yapabilecekleri gibi, üyelik başvurularını, varsa bulundukları yerdeki parti temsilciliği aracılığı ile veya internet üzerinden de yapabilirler. Buna ilişkin usul ve esaslar Yönetmelik ile düzenlenebilir. Başvurulara yurt dışındaki ikamet adresleri ile Türkiye’de son ikametgâhlarının bulundukları ilçedeki açık adresi ve nüfus hüviyet cüzdanının onaylı örneğinin eklenmesi gerekir. Genel Merkez, üye başvuru talebini 1 (bir) ay içinde üyelik kaydının yapılmasını teminen ilgili İlçe Başkanlığına gönderir.
MADDE 9- PARTİ ÜYELERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Cumhuriyet Birlik Partisi Partisi üyeleri bulundukları yerlerde partinin temsilcileridirler. Üyeler Parti içi seçimlerde seçme ve seçilme haklarına, genel ve yerel seçimlerde aday olma, aday önerme hakkına sahiptirler. Üyeler Parti politikalarının ve programının oluşumunda öneri ve teklif sunma hakkına sahiptirler.
Cumhuriyet Birlik Partisi üyelerinin başlıca yükümlülükleri, Partiye bağlılık, Parti toplantılarına, mitinglerine, eğitim toplantılarına katılım sağlamak, bulundukları çevrede ve yönetimce belirlenecek bölgelerde Partinin politikalarını anlatmak, savunmak, yeni üye kazandırmak, örgütlülüğü geliştirmek, her hangi bir ikametgâh değişiminde üyeliğin naklini talep etmek, yapılan tüm seçimlerde Parti adaylarını desteklemek, yönetimce kendilerine verilen görevleri yerine getirmek ve düzenli aidat ödemektir.
İKİNCİ BÖLÜM
PARTİ TEŞKİLATI

MADDE 10- KADEMELERİ OLUŞTURAN BİRİMLER
Parti Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:
A-Temel Birimler
a.       İlçe Teşkilatı
İlçe Kongresi
İlçe Başkanı
İlçe Yönetim Kurul
b.      İl Teşkilatı
İl Kongresi
İl Başkanı
İl Yönetim Kurulu
İl Disiplin Kurulu
c.        Merkez Teşkilatı
Büyük Kongre
Genel Başkan
Başkanlık Divanı
Merkez Karar ve Yürütme Kurulu
Merkez Disiplin Kurulu
d.       Gruplar
TBMM Grubu
Belediye Meclis Grubu
Büyükşehir Belediye Meclis Grubu
İl Genel Meclis Grubu
B- Danışma Kurulları İle Yardımcı Kurul Ve Kuruluşlar
a.       Kadın Kolları
b.      Gençlik Kolları
c.       Partinin Yurtdışı Temsilcilikleri
  1. Parti Danışma Komisyonları: Parti politikalarının belirlenmesi süreçlerine toplumun tüm kesimlerinin katılımını sağlamak amacıyla Genel Merkez, İl ve İlçe bünyelerinde danışma komisyonları kurulabilir. Bu komisyonlar, parti üyesi olma şartı aranmaksızın konusunda uzman kişilerden oluşturulur. Bu komisyonların kuruluş ile çalışma usul ve esasları, MKYK tarafından onaylanacak bir tüzük ile belirlenir.
  2. Sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve diğer kurullar ve birlikler ile ilgili oluşturulacak koordinasyon ve danışma kurulları.
  3. MKYK tarafından oluşturulacak diğer kurul ve kuruluşlar. 
Partinin İlçe teşkilatı, illerin merkez ilçeleri ve ilçe merkezlerinde; İl teşkilatı, il merkezlerinde; Genel Merkez teşkilatı, Ankara il merkezinde kurulur. İlçe Başkanlığı İl Başkanlığı’na, İl Başkanlığı ise Genel Merkez’e bağlıdır.
Yurtdışı temsilciliklerin kurulacağı yerler ile görev ve yetkileri, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
Yardımcı kurul ve kuruluşların oluşturulma ve çalışma usulleri (biçimleri) ile bunların görev ve yetkileri, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu tarafından çıkartılacak yönetmeliklerle düzenlenir. Bütün parti teşkilatı ile yardımcı kurul ve kuruluşları, Parti Tüzüğü, Parti Programı ve parti yönetmeliklerine uygun davranmak ve karar almakla yükümlü olup, bunlara aykırı olarak karar alamazlar ve uygulayamazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İLÇE VE İL TEŞKİLATI

MADDE 11- İLÇE KONGRESİ DELEGELERİ
İlçe Kongresi delegeleri, seçilmiş ve tabii üyelerden teşekkül eder.
1. Seçilmiş Üyeler
İlçe Kongresi’nin seçilmiş delege sayısı, son milletvekili genel seçimlerinde partinin ilçede aldığı oy miktarı 10’a bölünerek bulunur. Bu sayı, 400’den fazla olamaz. İlçe Kongresi, İlçe ve İlçeye bağlı mahalle, köy ve beldelerdeki kayıtlı üyelerin seçtikleri en fazla 400 üyeden oluşur. Mahalle, köy ve beldelerin ilçe kongresine göndereceği delege sayısının tespiti, belirtilen yerlerdeki üye sayısına göre yapılır. Delege sayıları, İlçe Yönetim Kurulu’nca tespit edilerek, delege seçimlerinden 3 (üç) ay önce İl Yönetim Kurulu’na gönderilir. Bu listeler, İl Yönetim Kurulu’nca incelenip tasdik edilmek suretiyle kesinleşir. Bu listelere karşı tasdik tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’na itiraz edilebilir. İtiraz üzerine Teşkilat Başkanlığı’nca verilen karar kesindir.
Köy ve mahalleye isabet eden delege sayısı kadar o köy ve mahallede partili üye yoksa eksik üye kadar delegelik boş bırakılır. Bu delegelikler, başka bir köy veya mahalleden doldurulamaz.
2. Tabii Üyeler
İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, partili ilçe belediye başkanı ve ilçeye bağlı diğer belediyelerin başkanları, İlçe Kongresi’nin tabii üyesidir. Merkez ilçelerde Büyükşehir Belediye Başkanı hariç olmak üzere, partili il belediye başkanı ve merkez ilçe çevresindeki diğer partili belediye başkanları, Merkez İlçe Kongresi’nin tabii üyesidir.
Yardımcı kurul ve kuruluşların İlçe kongreleri, Genel Merkez tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmiş listelerdeki üyelerin katılımı ile yapılır. Kongrelerini yapmış olan yardımcı kurul ve kuruluşların başkanları, bağlı oldukları ilçenin kongresinin tabii üyeleridir.
İlçe Başkanlığı, köy ve mahalle toplantılarından sonra İlçe Kongresi için seçilen delegelerin listesini, Kongre’den en az 15 (on beş) gün önce, iki nüsha halinde o yerin İlçe Seçim Kurulu Başkanı’na vermekle yükümlüdür. İlçede birden fazla İlçe Seçim Kurulu bulunması halinde, delege listeleri Birinci İlçe Seçim Kurulu Başkanı’na verilir. İlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanan delege listesi, İlçe Kongresi’nin yoklama cetvelini teşkil eder.
 
MADDE 12- İLÇE KONGRELERİ
İlçe Kongreleri, yasa ve parti tüzüğünde belirlenen zamanlarda olağan ve gerek duyulan zamanlarda olağanüstü toplanır. İlk toplantıda gerekli yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın yapılır. İki toplantı arasındaki süre 1 (bir) günden az, 7  (yedi) günden fazla olamaz. Toplantının günü, yeri, saati, gündemi ve erteleme halinde ikinci toplantının günü, saati ve yeri toplantı saatinden en az on gün önce toplantının yapılacağı yerde ve bağlı bulunduğu il merkezinin ilan panosunda asılarak üyelere duyurulur. İlçe Başkanlığı, delegelerin toplantının, tarih, yer ve saati ile gündeminden haberdar olmasını sağlamak için uygun göreceği yazılı ve sözlü haberleşme tedbirlerini almakla yükümlüdür.
 
MADDE 13- İLÇE YÖNETİM KURULU
İlçe Yönetim Kurullarında görev alacak üyelerin sayısı, 1 (Bir) Başkan ve en az 4 (dört) en fazla 20 (yirmi) üyeden oluşabilir. İlçe Kongreleri, Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Yönetim Kurulu üye sayısı kadar Yedek Yönetim Kurulu üyesini de seçebilir.
Haklarında geçici de olsa çıkarma cezası verilmiş olup ceza süresi henüz dolmamış bulunan üyeler, İlçe Yönetim Kurullarında ve parti organlarının hiçbirinde görev alamazlar.
 
MADDE 14- İLÇE BAŞKANI
İlçe Başkanı bulunduğu bölgede Parti Genel Başkanı’nın temsilcisi ve İlçe Örgütü’nün yöneticisidir. İlçe Yönetim Kurulu’nun görev dağılımını yapar ve koordineli biçimde çalışmasını sağlar. Parti politikalarının yetkili olduğu bölgede anlatılmasını, parti çalışmalarının koordinasyonunu ve idaresini sağlar. İl Başkanına bağlı olarak çalışmalarda diğer İlçe başkanlarıyla eş güdümlü hareket eder.
 
MADDE 15- İL KONGRESİ İÇİN SEÇİLECEK DELEGE SAYISI
Seçilmiş Üyeler
İl Kongresi delege sayısı, 600’den çok, 300’den az olmamak üzere İlçe Kongrelerince seçilmiş delegelerden oluşur. İl Kongresi için seçilecek delege sayısı, partinin o ilçe seçim çevresinde son milletvekili genel seçimlerinde aldığı oya göre aşağıdaki şekilde hesaplanır.
Kongre seçilmiş üyeleri toplam sayısı, son milletvekili genel seçimlerinde partinin o ilde aldığı oy sayısının yüzde biri olarak hesaplanır. Bulunan bu sayı 600’den fazla ise 600, 300’den az ise 300 olarak kabul edilir. Son seçimlerde ilde alınan parti oy toplamı, belirtilen şekilde bulunan delege sayısına bölünerek bir delegeye karşılık oy sayısını gösteren katsayı bulunur. Her ilçenin parti oy miktarı ayrı ayrı bu katsayıya bölünerek her birinden İl Kongresi’ne katılacak delege sayısı saptanmış olur. Delege seçimleri, Siyasi Partiler Kanunu’na göre yapılır.
Tabii Üyeler
İlin partili milletvekilleri, İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı; İl Kongresi’nin tabii üyeleridir.
 
MADDE 16- İL YÖNETİM KURULU
İl Yönetim Kurullarında görev alacak üyelerin sayısı, 1 (Bir) Başkan ve en az 6 (altı) en çok 30 (otuz)üyeden oluşabilir. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde İl Yönetim Kurulu üye sayısı  en çok 50 (elli) üyeden oluşturulabilir. İl Kongreleri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile birlikte, Yönetim Kurulu üye sayısı kadar yedek Yönetim Kurulu üyesini de birlikte seçer.
Kurucular Kurulu üyeleri başka bir yönetim organında görev almamak koşuluyla Genel Merkez tarafından kurucu İl Başkanı olarak atanabilir.
 
MADDE 17- DELEGE LİSTESİNİN SEÇİM KURULUNA BİDİRİLMESİ
İl Başkanlığı, İlçe Kongrelerinde, İl Kongresi için seçilen delegelerin listesini, 2 (iki) nüsha halinde, Kongre’den en az 15 (onbeş) gün önce Yüksek Seçim Kurulu’nun İl Kongresi için belirlediği Seçim Kurulu Başkanı’na verir. İl Seçim Kurulu Başkanı tarafından onaylanan delege listesi kesinleşir ve İl Kongresi’nin yoklama cetvelini teşkil eder.
 
MADDE 18- İL KONGRELERİ
İl Kongreleri, Siyasi Partiler Yasası  ve Parti Tüzüğü’nde belirlenen zamanlarda olağan ve gerek duyulan zamanlarda olağanüstü toplanır. İlk toplantıda gerekli yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın yapılır. İki toplantı arasındaki süre, 1 (bir) günden az, 7 (yedi) günden fazla olamaz. Toplantının günü, yeri, saati, gündemi ve erteleme vukuunda ikinci toplantının günü, saati ve yeri, toplantı tarihinden en az 10 (on) gün önce, toplantının yapılacağı yerde ve bağlı bulunduğu İl Merkezi’nin ilan panosunda asılarak üyelere duyurulur.
İl Başkanlığı, delegelerin toplantının tarih, yer ve saati ile gündeminden haberdar olmasını sağlamak için uygun göreceği yazılı ve sözlü haberleşme tedbirlerini almakla yükümlüdür.
 
MADDE 19- İL BAŞKANI
İl Başkanı görev alanı olan İlde Partinin birinci derece temsilcisidir. İl Yönetim Kurulunun görev dağılımını yapar ve koordineli biçimde çalışmasını sağlar. Parti politikalarının anlatılması ve uygulamasından bölgesinde birinci derecede sorumludur. Bağlı bulunan İlçe Başkanlarının ve İlçe Yönetimlerinin eş güdümlü çalışmasından sorumludur. Parti Genel Merkezi ile temsil ettiği İl Örgütünün iletişimini ve işbirliğini sağlar.
 
MADDE 20- BÜYÜK KONGRE İÇİN SEÇİLECEK DELEGE SAYISI
Seçilmiş üyeler,
TBMM üye tam sayısının iki katından fazla olmamak kaydıyla İl Kongrelerince seçilmiş delegelerdir.
Her ilden son genel seçimlerde çıkartılan milletvekili sayısı 2 (iki) ile çarpılır. Bulunan sayı, ilin Büyük Kongre’ye seçilecek delege sayısını gösterir.
Olağan İl Kongrelerinde, Büyük Kongre için kaç delege seçileceği, Kongrelerin başlamasına karar verildiği tarihte Teşkilat Başkanlığı’nca hesaplanarak Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’nun onayından sonra İl Başkanlıklarına bildirilir. Seçilmiş Büyük Kongre delegelerinin görev süresi, bir sonraki Olağan Büyük Kongre’ye katılacak delegelerin seçimine kadar devam eder.
Tabii Üyeler,
Parti üyesi Kurucular Kurulu, Büyük Kongre’nin toplantı tarihinde görevde bulunan Parti Genel Başkanı, Parti üyesi Bakanlar, Parti üyesi Milletvekilleri, MKYK üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, Büyük Kongre’nin tabii üyeleridir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İLÇE VE İL KONGRELERİ HAKKINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER
MADDE 21
İlçe ve İl Kongrelerinin toplantı dönemi, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’nca tespit olunur. Bu süre, 2 (iki) yıldan az, 3 (üç) yıldan fazla olamaz. İlçe ve İl Kongrelerinde, üst kademe kongresi için belirtilmiş sayı kadar asil, bu miktarın yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır. İlçe ve İl Kongrelerinin görev süreleri, kendilerini seçen Kongrenin müteakip olağan toplantısına kadar devam eder. MKYK, gördüğü lüzum üzerine istediği yerlerde ve istediği zaman yeni delege seçimine karar verebilir.
İl Kongresinin gündemi, İl Yönetim Kurulu, İlçe Kongresinin gündemi de İlçe Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Kongrede hazır olan delegelerin çoğunluğunun kararı ile gündem maddelerinin sırası değiştirilebilir veya gündeme yeni maddeler ilave edilebilir. Ancak, bu konudaki tekliflerin, hazır olan delegelerin en az beşte biri tarafından yazılı olarak yapılması gerekir. Üst kademelerin yazılı olarak bildirdiği konular, alt kademelerde Kongre gündemine konulur.
Kongreyi, Başkanlık Divanı yönetir. Kongre açıldıktan sonra bir başkan, bir ikinci başkan ve yeteri kadar kâtip üyeden teşekkül eden Başkanlık Divanı seçilir. Divan Başkanı, işaret oyu ile seçilir. İkinci başkan ve kâtipler, işaret oyu ile seçilir. Divan, üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul olunur.
Divan Başkanı, toplantı düzenini sağlamak ve tutanağın yazılmasını kontrol etmekle görevlidir. Kongrenin kanun ve tüzük hükümleri çerçevesinde tamamlanması için Divan Başkanı, lüzum gördüğü tedbirleri alabilir. Divan Başkanı, Kongre düzenini bozanları, söz hakkının kullanılmasına engel olanları, ikaza rağmen bu tutumlarını devam ettirenleri, gerekiyorsa divan kararı ile kongre salonu dışına çıkarmak yetkisine sahiptir. Bu konuda alınacak kararlar kesindir.
 
MADDE 22- KONGRENİN GÖREV VE YETKİLERİ
Kongreler, adını taşıdıkları yönetim kurullarının üst karar ve denetim organlarıdır. Kongre;
a) Kendi kademesi yönetim kurulunun bütün çalışmalarını tetkik ve müzakere eder. Gelecek hizmet dönemi için seçilecek yeni yönetim kurulunca yapılması gereken işler hakkında gerekli direktifleri verir, kararları alır.
b) Delegelerin tekliflerini inceler, yetkisi içinde olanları karara bağlar, olmayanları yönetim kurulu aracılığıyla bir üst kademeye gönderir.
c) Yönetim Kurulu’nun çalışma raporunu, hesap durumunu inceler, kabul veya reddeder.
d- Gelecek çalışma dönemine ait ve yönetim kurulunca hazırlanmış bütçeyi görüşerek karara bağlar.
e) İlçe Kongresi; İlçe Başkanı’nı ve İlçe Yönetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerini, İl Kongresi’ne gidecek delegelerin asil ve yedek üyelerini, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre seçer.
f) İl Kongresi, İl Başkanı’nı, İl Yönetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerini, İl Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerini ve Büyük Kongre’ye gidecek delegelerin asil ve yedek üyelerini, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre seçer.
 
MADDE 23- KONGRE KURALLARI
a) Kongrede, ilk önce yönetim kurulunun faaliyet ve hesap raporu okunur. Faaliyet raporu ve yönetim kurulunun hesap durumu hakkında görüşme yapılıp karar verilmeden seçimlere geçilemez. Aksi halde yapılan işlemler geçersiz sayılır.
b)Kongrede söz hakkı sırası; Genel Başkan, Genel Başkanlık Divanı üyeleri, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyeleri, Partili milletvekilleri, üst kademe temsilcileri, seçilmiş delege ve tabii üyeler ile onur üyelerine aittir.
c) Kongrelerde yönetim kurullarının ibrası için yapılacak oylamalara, o kademenin başkan ve üyeleri katılamaz.
d) Kongre tutanakları; Kongre Başkanlık Divanınca imzalanır. Düzenlenen bu tutanaklar, Kongre Başkanlık Divanı tarafından kendi yönetim kuruluna, üst kademe yönetim kuruluna ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’na mektupla gönderilir veya imza karşılığında teslim edilir.
e) İlçe ve İl kongrelerinde Başkan, Yönetim kurulu üyesi ve Kongre üyesi seçilmek üzere aday olacak üyelerin adaylıklarını, olağan kongrelerde kongre tarihinden 10 (on) gün önce, olağanüstü kongrelerde ise 5 (beş) gün önce kongreyi düzenleyen organa bildirmeleri gereklidir. Genel Başkan, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu adaylarının ise Olağan Büyük Kongre tarihinden 15 (onbeş) gün, Olağanüstü Büyük Kongre tarihinden 7 (yedi) gün önce adaylıklarını kongreyi düzenleyen makama bildirmeleri gereklidir. Daha sonraki adaylık başvuruları geçerli değildir.
 
MADDE 24- SEÇİMLERİN YAPILMASI
İl ve ilçe organları ile üst kongre delegelerinin seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır;
Seçim yapılacak il ve ilçe kongrelerinin delegelerini belirleyen listeler, ilgili İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına verilir ve kongrenin yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar bildirilir.
Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, kongrenin toplantı tarihinden 7 (yedi) gün önce kongresi yapılacak kademenin bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi,  3 (üç) gündür.
İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar, Hâkim tarafından incelenir ve en geç 2 (iki) gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Hâkim tarafından onaylanarak kongresi yapılacak teşkilata gönderilir.
Bütün kongrelerde, seçimin hangi liste yöntemi ile uygulanacağına, MKYK tarafından hazırlanacak Yönetmelik ile karar verilir.
Seçimlere girecek liste sayısı biri geçmediği ve tüm kurullar için asıl ve yedek üyeleri gösterir tek liste sunulduğu ve başkaca bir aday çıkmadığı takdirde seçimler, Seçim Kurulunun onaylayacağı bu listenin, onaylayacağı oy pusulası olarak kullanılması suretiyle yapılır.
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemlerin veya tutanakların düzenlenmesinden itibaren 2 (iki) gün içerisinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, Hâkim tarafından aynı gün incelenir ve karara bağlanır.
İl ve İlçe Başkanı, en fazla 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi biten İl ve İlçe Başkanı, tekrar seçilebilir.
 
MADDE 25- ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR
İlçe Kongresine, seçim işlem ve sonuçları dışındaki sebeplerle ileri sürülecek şikâyet ve itirazlar, kongreye katılan delegelerin en az beşte ikisi tarafından, kongreden sonraki  3 (üç) gün içinde İl Yönetim Kurulu’na yapılır. İl Yönetim Kurulu, şikâyet konusu kongreye ait dosyayı inceler ve  2 (iki) gün içinde karara bağlar. Bu karara karşı 3 (üç)  gün içinde MKYK’ya itiraz edilebilir.
İl Kongresine seçimler dışında yapılacak şikâyet ve itirazlar, İl Kongresi’ne katılan delegelerin en az beşte ikisi tarafından kongreden sonraki 3 (üç)  gün içinde MKYK’ya yapılır.
MKYK, kendisine yapılan bu itirazları 15 (onbeş) gün içinde karara bağlar. Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’nun kararı kesindir.
 
MADDE 26- KURUCU YÖNETİM KURULLARI
Belde, ilçe ve il kademelerinin ilk kuruluşunda, yetkili Genel Merkez organlarınca  atanan kurucu il başkanı tarafından il yönetim kurulu ve kurucu il başkanınca yetkilendirilerek atanan ilçe başkanları tarafından ilçe yönetim kurulları  oluşturulur. Kurucu ilçe başkanı Genel Merkez tarafından da atanabilir. Kurucu Yönetim Kurulları, kendi kademelerinin toplantı ve kongrelerine kadar seçilmiş yöneticilerin hak ve yetkilerine sahip olarak görev ifa eder. Parti üyelikleri devam ettiği sürece, Kurucu İl Başkanı ve Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilk İl Kongresinin, Kurucu İlçe Başkanı ve Kurucu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ise ilk İlçe Kongresinin tabii üyeleridir.
 
MADDE 27- YÖNETİM KURULLARININ GÖREV BÖLÜMÜ
İl Yönetim Kurulları, ilk toplantılarında kendi aralarında en az iki başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip; İlçe Yönetim Kurulları, ilk toplantılarında kendi aralarında en az bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip seçmek suretiyle görev bölümü yapar. Kurul için üye sayısının asgari salt çoğunluğu ile seçim yapılır. Seçilmek için toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyunu almak yeterlidir. Başkan, ikinci başkan, sekreter, üye ve muhasip üyenin görevleri şöyledir;
Başkan; İlde Partiyi temsil eder, İl Başkanlığına bağlı teşkilatı denetler, hesap işlerine ait belgeleri muhasip üye ile birlikte imzalar, yokluğunda kendisine hangi yardımcının vekâlet edeceğini belirler.
İkinci Başkan; Başkanın yardımcısıdır. Başkanın kendisine vereceği işlere bakar.
Sekreter Üye; Kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca gerekli defterleri tutar, Yönetim Kurulu tutanaklarını düzenler, karar defterlerini yazar ve imza ettirir ve Başkan ve İkinci Başkan bulunmadığı zaman partiyi temsil eder.
Muhasip Üye; Yönetim Kurulu’nun hesap işlerine bakar, harcamaların Kurul kararına uygun olmasından Başkan’la birlikte sorumludur, aidatları tahsil eder, gelir bulmak imkânlarını Kurul’a teklif eder, kongreye sunulacak kesin hesap raporunu ve bütçe tasarısını hazırlar.
İkinci Başkan, sekreter ve muhasip üye ile başkanlık divanında il başkan yardımcısı olarak görev alanlardan biri veya birkaçı değiştirilebilir. Ancak, bunun için Yönetim Kurulu üye sayısının en az üçte ikisinin teklifi şarttır. Bu değişikliğe ilişkin yapılacak oylamada, Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu aranır.
İl ve İlçe Yönetim Kurulları; ayda en az iki defa, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve bu tüzükte aksine hüküm yoksa mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Başkan, yeter sayıya dâhildir. Birbirini takip eden 3 toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Hakkında istifa etmiş kararı verilen üyenin bir üst kurula itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Kongrede aldıkları oy sırasına göre yedek Yönetim Kurulu üyeleri göreve çağırılır.
Acil bir neden olmadıkça, Belde, İlçe ve İl Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri bir üst kademe ile yazışmaya girmeden sırayı gözetmek suretiyle alt ve üst kademe ile saygı dairesinde sözlü ve yazılı ilişkilerde bulunmak zorundadırlar.
 
MADDE 28- İŞTEN EL ÇEKTİRME
Ülke ve parti çıkarlarına açıkça ve ağır şekilde zedeleyici davranışlarda bulunulması, Parti Tüzüğü ve Programına aykırı hareket edilmesi gibi hallerde, MKYK; gerek bu konudaki şikâyetler ve gerekse tespitleri üzerine gerek duyarsa, inceleme yaptırdıktan sonra veya parti müfettişinindüzenleyeceği rapor üzerine, İlçe ve İl Yönetim Kurullarının asil ve yedek üyeleri ile birlikte tamamının işten el çektirilmesine karar verebilir. MKYK, işten el çektirme kararı ile geçici kurulu kurar ve tebliğ eder.
İşten el çektirme kararı, Siyasi Partiler Kanunu’nda gösterilen haller dışında, yetkili kurulların üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM

MERKEZ TEŞKÎLATI

I – BÜYÜK KONGRE

MADDE 29- BÜYÜK KONGRE’NİN ZAMANI VE İLANI
Büyük Kongre, en az 2 (iki), en fazla 3 (üç) yılda bir Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’nun (MKYK) belirleyebileceği tarihte olağan ve gerek duyulan zamanlarda olağanüstü toplanır. Bu süreyi belirlemede MKYK yetkilidir. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın yapılır. İki toplantı arasındaki süre, 1 (bir) günden az, 20 (yirmi) günden fazla olamaz. Toplantının günü, yeri, saati, gündemi ve erteleme vukuunda ikinci toplantının günü, saati ve yeri toplantı tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce büyük kongre üyelerine elden tebliğ edilmek, elektronik ortamda bildirim, gazete ilanı veya il merkezlerinin ilan panolarında asılarak, bu yöntemlerden herhangi biriyle üyelere duyurulur. Genel Başkanlık Divanı, Büyük Kongre delegelerinin toplantının tarih, yer ve saati ile gündeminden haberdar olmalarını sağlamak için uygun göreceği yazılı ve sözlü haberleşme tedbirlerini almakla yükümlüdür.
 
MADDE 30- BÜYÜK KONGRE’NİN KURULUŞU
Büyük Kongre, seçilmiş delegeler ile tabii üyelerden teşekkül eder.
Seçilmiş Delegeler; her il kongresinde Büyük Kongre için seçilen delegelerdir.
Tabii Üyeler Şunlardır;
1. Parti Genel Başkanı
2. Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri
3. Parti üyesi Bakanlar
4. Parti üyesi milletvekilleri
5. Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri
6. Parti üyeliği devam eden Kurucular Kurulu üyeleri
Büyük Kongre delegelerinin bu sıfatları, kendilerini seçen Kongrenin gelecek toplantısına kadar devam eder.
İlk Büyük Kongre toplanana kadar Kurucular Kurulu, Büyük Kongre’yi oluşturur.
Parti Kurucuları, seçilmiş delegelerin %15’inden fazla olmamak kaydı ile parti üyelikleri devam ettiği müddetçe, ilk Büyük Kongre dâhil, bütün Büyük Kongrelerin tabii üyesidirler.
Parti Kurucuları, seçilmiş delegelerin %15’inden fazla ise Kurucular kendi aralarında kura usulü ile gereken sayıda delege seçerler.
 
MADDE 31- KONGRE DİVANI TEŞKİLİ VE BÜYÜK KONGRE’NİN GÜNDEMİ
Büyük Kongre’de gündeme geçilmeden önce, bir Başkan, yeteri kadar Başkan Yardımcısı ve kâtip üye seçilerek Kongre Divanı oluşturulur. Seçim, işaret yoluyla ve açık olarak yapılır.
Büyük Kongre’nin gündemi, Kurucular Kurulu Büyük Kongresi yapılırken Kurucular Kurulu veya MKYK tarafından diğer hallerde ise Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’nca düzenlenir. Olağanüstü Büyük Kongre’nin gündemi, çağrıyı yapan organ tarafından hazırlanır.
Büyük Kongre’de divan teşkilinden sonra, açılış konuşması için Parti Genel Başkanı’na söz verilir. Konuşmadan sonra, faaliyet ve hesap raporu, Divan Başkanı veya Genel Başkanlık Divanı üyelerinden biri tarafından okunur.
Gerek duyulduğu takdirde Büyük Kongre’de divanın çalışmalarına yardımcı olmak üzere, işin mahiyetine ve Büyük Kongre’de beliren eğilime göre Komisyonlar oluşturulur.
Büyük Kongre’deki görüşmeler, gündemindeki sıraya göre yapılır. Bu sıranın değiştirilmesi veya yeni bir konunun gündeme alınması, mevcut delegelerin beşte birinin imzasını taşıyan dilekçe üzerine Büyük Kongre’nin kararına bağlıdır.
Partinin Tüzük ve Programında değişiklik yapılmasına ilişkin teklifleri karara bağlamak için; bu tekliflerin, Genel Başkan veya MKYK veya Büyük Kongre üyelerinin en az beşte biri tarafından teklif edilmiş olması gerekir.
Kurucular Kurulu Büyük Kongresi’nde yukarıda belirtilen gündem sırası değiştirilebileceği gibi gündeme yeni maddeler eklenebilir veya çıkarılabilir.
 
MADDE 32- BÜYÜK KONGRE’NİN GÖREV VE YETKİLERİ
Büyük Kongre, partinin en yüksek organı olup görev ve yetkileri şunlardır;
1. Parti Genel Başkanı’nı, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyelerini ve Merkez Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçer.
2. Partinin gelir-gider ve kesin hesabını kabul veya reddeder ve Merkez Karar ve Yürütme Kurulunu ibra eder veya reddeder.
3. Partinin Tüzük ve Programını kabul eder veya değişiklik yapar.
4. Toplumu, devleti ve partiyi ilgilendiren konular ile kamu faaliyetleri ve parti politikalarında genel nitelikte olmak şartı ile bağlayıcı ve temenni kararları alır.
5. Her kademedeki parti disiplin kurulunca verilen disiplin cezalarını, MKYK’nın teklifi üzerine affedebilir.
6. Kanunlar ve Tüzükte kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.
7. Partinin kapanmasına veya seçim ittifakı yapmasına veya bir başka parti ile birleşmesine ve böylece hükmi varlığı sona erecek partinin mallarının tasfiye ve intikal şekline karar verir.
 
MADDE 33- BÜYÜK KONGRE SEÇİMLERİ
Büyük Kongre; Genel Başkan, MKYK üyeleri ile Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin seçimlerini, yargı gözetimi altında gizli oy, açık ve aralıksız tasnif esasına göre Siyasi Partiler Kanunu’nda öngörülen şekilde yapar.
Seçim yapılacak Büyük Kongre toplantılarından en az 15 (onbeş) gün önce, Büyük Kongre’ye katılacak üyeleri gösteren listeler, YSK’nın tayin edeceği Seçim Kurulu Başkanı’na iki nüsha olarak teslim edilir. Seçim Kurulu Başkanı’nca tasdik edilen listeler, Büyük Kongre toplantı tarihinden 7 (yedi) gün önce Genel Merkez binasında asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi 3 (üç) gün olup listeye itirazlar, ilan süresince ilgili Hâkime yapılır. Bu suretle ilgili Seçim Kurulu tarafından kesinleştirilen ve mühürlenerek Partiye gönderilen listeye hiçbir suretle itiraz edilemez.
Büyük Kongre’ye sunulacak raporlar, karar tasarıları ve öneriler, Büyük Kongre tarihinden en az 15 (onbeş)  gün önce Büyük Kongre üyelerine duyurulmak üzere il ve ilçe örgütlerine ulaştırılır ve/veya iletişim araçları vasıtasıyla duyurulur.
Genel Başkanlığa aday olabilmek için Büyük Kongre delegelerinin en az yüzde onunun (%10) yazılı teklifi gerekir.
Bir Büyük Kongre delegesi, birden fazla adayı Genel Başkan adayı olarak teklif edemez.
Kongre Başkanlık Divanı; MKYK ile Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelikleri için, delege kimliği ile başvuran Büyük Kongre delegesi olan adaylar ile Büyük Kongre delegesi olmayıp Büyük Kongre delegelerinin en az yüzde beşi (%5) tarafından aday gösterilenlerin isimlerini kur’a ile belirlenecek bir harften itibaren soyadı alfabe sırasını esas alarak, kurullara göre ayrı ayrı listelerde birleştirilip, Büyük Kongrenin bilgisine sunduktan sonra açık bir şekilde askı yoluyla da Büyük Kongre salonunda ilan eder ve çoğaltıldıktan sonra da mühürlenip oy pusulası olarak kullanılmak üzere Seçim Kurulu Başkanı’na gönderir.
Oy kullanacak delegeler, oy kullanacakları pusulalarda, seçilecek organı oluşturan üye sayısı kadar ismi işaretlemek suretiyle oylarını kullanırlar.
Seçimlerdeki diğer usuller, ilgili yasa hükümleri uygulanmak suretiyle yapılır.
 
MADDE 34- OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRE
Genel Başkan’ın veya Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’nun lüzum görmesi halinde veya Büyük Kongre delegelerinin en az beşte birinin yazılı talebi üzerine Büyük Kongre olağanüstü toplantıya çağrılır. Ancak, gündeminde seçim olan bir toplantıya çağrılabilmesi için Genel Başkan’ın bu yönde karar alması veya Büyük Kongre delegelerinin en az beşte ikisinin yazılı talebi olması gerekir. Olağanüstü Büyük Kongre’de, ancak toplantıyı isteyen organ tarafından düzenlenen gündemdeki konular görüşülür ve karara bağlanır. Gündem, hiçbir şekilde değiştirilemez.
Büyük Kongre kararları, bütün üyeler ve parti organları için bağlayıcıdır. Büyük Kongre’nin olağan ve olağanüstü toplantıları, çalışma şekilleri ve yöntemi hakkında, Parti Tüzüğü’nde düzenlenmeyen hususlar, Büyük Kongre Yönetmeliğinde belirtilir. Bu yönetmelik, MKYK tarafından hazırlanır ve Genel Başkan’ın onayı ile yürürlüğe girer. Seçimlerin hangi liste şekliyle yapılacağı da bu Tüzük ile belirlenir.
 
II – GENEL BAŞKAN
 
MADDE 35- GENEL BAŞKAN SEÇİMİ
Parti Genel Başkanı, Büyük Kongre tarafından gizli oy, açık tasnif esasına göre, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oyu alan aday, Genel Başkan seçilmiş olur. Genel Başkan’ın görev süresi; istifa, yasal sebeplerle Genel Başkanlık yapılamaması veya ölüm gibi sebepler ile Genel Başkanlığın boşalması halleri haricinde,  üç (3) yıl olup sonraki Büyük Kongre’ye kadar devam eder. Genel Başkan’ın Büyük Kongre’de yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Başkanlık makamının  herhangi bir sebepten dolayı boşalması durumunda, MKYK toplanarak en geç 15 (onbeş) gün içinde kendi aralarından birisini Genel Başkan Vekili olarak görevlendirir ve Büyük Kongreyi en geç 45 (kırkbeş) gün içinde Genel Başkan seçimi için olağanüstü toplantıya çağırır. Yapılan Olağanüstü Büyük Kongre’de seçilen Genel Başkan, bu görevi seçim yapılacak ilk Olağan Büyük Kongre’ye kadar sürdürür. Genel Başkanlık makamının boşalması halinde MKYK, Genel Başkan Vekilini seçinceye kadar Genel Başkanlık görevlerini Parti Siyasi İşler Başkanı yürütür.
 
MADDE 36- GENEL BAŞKAN’IN GÖREV VE YETKİLERİ
Genel Başkan;
a.       Partiyi temsil eder.
b.      MKYK’nın tabii başkanıdır.
c.       Parti adına dava açma ve taraf olma yetkisine sahiptir.
d.      Disiplin kurulları dışında bütün parti organlarının toplantılarına başkanlık etme yetkisine sahiptir.
e.       Yardımcıları arasında görev bölümü yapar ve gerekli gördüğü taktirde görev değişimi
yapar.
f)   Genel Merkez’de istihdam edilecek personeli atar.
 
III – GENEL BAŞKANLIK DİVANI
 
MADDE 37- DİVANIN TEŞKİLİ
A-Görev ve Yetkileri
Genel Başkanlık Divanı, Genel Başkan’ın Başkanlığında Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter’den meydana gelir. Başkanlık Divanı üyeleri, Genel Başkan tarafından MKYK üyeleri arasından seçilebileceği gibi, parti üyesi olmak koşuluyla MKYK dışından da atamayla oluşturulabilir. Genel Başkan tarafından atanmış Başkanlık Divanı üyeleri, gerek gördüğü takdirde gerekçe göstermeden Genel Başkan tarafından değiştirilebileceği gibi, Genel Başkan mevcut divan üyelerinin görev alanlarını da değiştirebilir.
Genel Başkan, bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet etmek üzere Divan üyelerinden birini Vekil tayin eder.
Genel Başkanlık Divanı, Partinin yürütme organıdır. Genel Başkanlık Divanı, en az ayda bir kez toplanır.
Genel Başkanlık Divanı’nın en önemli görevleri; MKYK’nın gündemini hazırlaması, teşkilatın yapılandırılması ve siyasi işler ile seçimlerle ilgili organizasyonları düzenleyip sevk ve idare etmesidir. Diğer görevleri, Genel Başkan tarafından belirlenir.
Genel Başkanlık Divanı üyelerinden birinin bulunmaması halinde, Genel Başkan o divan üyesinin görev ve yetkilerini geçici olarak bir başka divan üyesine verebilir.
B- Genel Başkanlık Divanı Üyeleri
a)  Siyasi İşler Başkanlığı
Partinin Parlamento ve basın ile ilişkilerini düzenler. Partinin bütün birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar. MKYK asıl ve yedek üyeleri arasından veya MKYK dışından parti üyesi olmak koşuluylaen çok iki yardımcısını seçer.
b) Teşkilat Başkanlığı
Parti teşkilat kademelerinin kurulması, münfesih hale gelmiş olan İlçe ve İl Yönetim Kurullarının tespiti ile üye kaydı ve Kongre işlerini sevk ve idare eder. MKYK asıl ve yedek üyeleri arasından veya MKYK dışından parti üyesi olmak koşuluyla en çok iki yardımcısını seçer.
c) Seçim İşleri Başkanlığı
Milletvekili ve mahalli idareler seçimleri ile ilgili faaliyetleri yürütür, koordinasyonu sağlar. MKYK asıl ve yedek üyeleri arasından veya MKYK dışından parti üyesi olmak koşuluyla en çok iki yardımcısını seçer.
d) Mali İşler Başkanlığı
Parti merkez teşkilatının mali işlerini yürüterek harcamaların ve gelirlerin yasalara uygun yapılmasını sağlar. Partinin muhasebe işlerine ait yazışmalarını, Genel Sekreter ile birlikte imzalar. MKYK asıl ve yedek üyeleri arasından veya MKYK dışından parti üyesi olmak koşuluyla en çok iki yardımcısını seçer.
e) Sivil Toplum ve Sosyal İlişkiler Başkanlığı
Sivil Toplum Kuruluşları ile toplumun çeşitli kesimlerinin parti ile olan ilişkilerini koordine eder. MKYK asıl ve yedek üyeleri arasından veya MKYK dışından parti üyesi olmak koşuluyla en çok iki yardımcısını seçer.
f) Yerel Yönetim İşleri Başkanlığı
Belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri ile partili tüm belediyelerin parti ile olan koordinasyonu sağlar. MKYK asıl ve yedek üyeleri arasından veya MKYK dışından parti üyesi olmak koşuluyla en çok iki yardımcısını seçer.
g) Ekonomik İşler Başkanlığı
Ülkenin ekonomik durumu ve Partinin ekonomiye ilişkin politikalarının hazırlamasıyla görevlidir. MKYK asıl ve yedek üyeleri arasından veya MKYK dışından parti üyesi olmak koşuluyla en çok iki yardımcısını seçer.
h) Dış İlişkiler Başkanlığı
Partinin dış ilişkiler politikasının belirlenmesi ve yurt dışı ile ilişkilerin düzenlenmesi ile görevlidir. MKYK asıl ve yedek üyeleri arasından veya MKYK dışından parti üyesi olmak koşuluylaen çok iki yardımcısını seçer.
ı) Genel Sekreter
MKYK ve Genel Başkanlık Divanı kararlarının zapta geçirilmesi, Partinin her türlü yazışmalarının yapılması, partinin Web sayfasının düzenlenmesi gibi işleri yapar. Parti içi eğitim çalışmalarını yürütür ve koordine eder. MKYK asıl ve yedek üyeleri arasından veya MKYK dışından parti üyesi olmak koşuluyla en çok iki yardımcısını seçer.
i) Genel Başkan tarafından uygun görülecek hususlarda görevlendirilecek diğer Genel Başkan yardımcıları.
Genel Başkan, yukarıdaki görevler dışında faaliyet gösterecek başkaca konularda Genel Başkan Yardımcıları belirleyip atayabilir.
 
IV- GENEL BAŞKAN DANIŞMANLARI
 
Genel Başkan, dilediği sayıda kişiyi Baş Danışman ve Danışman olarak tayin edebilir. Baş Danışmanlar ve/veya Danışmanlar, Genel Başkan tarafından davet edildikleri MKYK ile Genel Başkanlık Divanı toplantılarına katılabilirler.
 
V – MERKEZ KARAR VE YÜRÜTME KURULU (MKYK)
 
MADDE 38- KURULUŞU, SÜRESİ VE ÇALIŞMA USULÜ
Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK), partinin Büyük Kongre’den sonra en yüksek karar ve icra organıdır. MKYK, Genel Başkan dahil 41 üyeden oluşur. Bu üyeler şunlardır:
a) Parti Genel Başkanı,
b) Büyük Kongre tarafından seçilen 40 asıl ve 5 yedek üyeden seçilir. ,
Kurucular Kurulu’nun Büyük Kongresi’nce belirlenecek MKYK üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri arasından ve Kurucular Kurulu üyelerinin yüzde beşinin (% 5) önerisi ile gösterilecek Kurucular Kurulu üyesi olmayan adaylar arasından seçilir. Ancak yüzde beşinin (%5)  önerisi ile gösterilen adaylar oy kullanamazlar.
Sonraki bütün olağan ve olağanüstü kongrelerde ise MKYK, Genel Başkan dahil 41 asıl ve 25 yedek üyeden oluşur. Büyük Kongre delegesi olmadığı halde, Parti üyesi olmak şartı ile Büyük Kongre delegelerinin yüzde beşinin (% 5) önerisi ile gösterilecek adaylar da MKYK üyeliğine aday olabilirler. Ancak bu kişilerin oy kullanma hakları bulunmaz.
c) Yeni Genel Başkan tarafından teklif olunan 25 üye arasından Büyük Kongre’ce seçilen 15 asıl ve 5 yedek üye.
MKYK’nın görevi, Büyük Kongre’nin gelecek toplantısına kadar devam eder. Bu süre içinde ölüm ve istifa gibi sebeplerle boşalan üyeliklere, yedek üye listesinden Genel Başkan tarafından belirlenen yedek üye çağrılır.
MKYK, en az 2 (iki) ayda bir toplanır. Genel Başkan’ın talebi üzerine daha sık aralıklarla toplanabilir.
 
MADDE 39- MERKEZ KARAR VE YÜRÜTME KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Parti Programı ve Tüzüğü ile Büyük Kongre kararlarını uygulamak ve bu prensiplere göre partinin bütün teşkilatını idare etmek,
b) Gerek görülen yerlerde parti teşkilâtlarını kurmak,
c) Partinin Program ve Tüzüğünün uygulanması ile ilgili komisyonları teşkil etmek ve ilgili gördüğü konularda yönetmelikler hazırlamak,
d) Büyük Kongre’ye sunulacak bilançoyu, kesin hesap raporunu, bütçeyi, umumi faaliyet raporunu hazırlamak,
e) Seçim mekanizmalarını düzenlemek, sevk ve idare etmek,
f) MKYK görev ve yetkilerinin bir kısmının uygulanması ve yerine getirilmesi için Genel Başkan Yardımcılarından birini veya birkaçını görevlendirebilir.
Parti Programı, Tüzüğü ve yönetmeliklerine aykırı kararlar alındığı takdirde MKYK,  gerekçesini göstermek sureti ile bu tür kararları tatbik etmemek ve ettirmemek yetkisine sahiptir.
MKYK, yasalar ve Parti Tüzüğü ile kendisine yüklenen yetki ve görevlerden bir kısmını, çalışmalara hız kazandırmak amacıyla, Başkanlık Divanına, Teşkilât Başkanlığına, İl ya da İlçe Başkanlıklarına devredebilir.
MKYK, kendi içinde iş bölümü yapar.
Genel Başkan, yardımcılarının çalışma konularını ve sorumluluklarını bölmeye, yeni çalışma konuları ve sorumluluklar belirlemeye ve bunları diğer başkan yardımcıları arasında dağıtmaya veya yeni Genel Başkan Yardımcıları atamaya, gerek gördüğünde yardımcılarının üstlendiği görevi ve sorumlulukları değiştirmeye yetkilidir.
 
MADDE 40- YÜKSEK DANIŞMA KURULU- BAŞ DANIŞMAN, DANIŞMAN VE MÜFETTİŞLER
Genel Başkan, konusunda tecrübeli şahıslar arasından Yüksek Danışma Kurulu oluşturabilir.
Genel Başkan, kendisine istediği sayıda Baş Danışman ve Danışman tayin edebilir. Genel Başkan, Parti teşkilatının çalışmalarını, yasa ve tüzük hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediğini denetlemek üzere gerek göreceği sayıda Parti Müfettişi atayabilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
DİSİPLİN HÜKÜMLERİ VE DİSİPLİN KURULLARI
 
MADDE 41- DİSİPLİN KURULLARI
Kanunlara, Parti Tüzüğüne, yönetmeliklere ve yetkili parti organlarınca alınan kararlara aykırı hareket eden parti üyeleri hakkında karar vermek ve bu tüzükte gösterilen diğer işleri yapmak üzere Genel Merkez ve il teşkilatında Disiplin Kurulları teşkil edilir.
Her kademedeki Disiplin Kurulu üyeleri, Partide seçimle gelinen bir başka organda görev alamayacağı gibi, partide ücretli herhangi bir hizmet kabul edemez.
Eşler, birinci ve ikinci derecedeki kan ve sıhrî hısımlar, aynı Disiplin Kurulunda birlikte görev alamaz, bunlarla ilgili soruşturma ve kararlara katılamazlar. Disiplin Kurullarının görev süreleri, müteakip Kongreye kadar devam eder.
Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan Disiplin Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine birinci sıradan başlamak üzere yedekleri çağırılır. Üyeliklerde boşalma halinde, oy sırasına göre yedekler çağırılır.
Disiplin Kurulları, ilk toplantılarında kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili ve bir sekreter seçer. Disiplin Kurulu toplantıları gizlidir.
Disiplin Kurulları, üye tamsayısının en az üçte iki çoğunluğuyla toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğuyla karar verir. Siyasi Partiler Kanunu’nda gösterilen haller dışında, partiden kesin ihraç kararı için üye tam sayısının çoğunluğunun kararı gereklidir.
Disiplin Kurulları, kendilerine tevdii edilen bir işi en geç 2 (iki) ay içinde görüşerek karara bağlamak zorundadır. TBMM’nin çalışmalarına ara vermesi veya soruşturmanın genişletilmesine karar verilmesi nedeniyle bu süre uzatılabilir. Disiplin Kurulları kararları, gizli oyla verilir.
Disiplin Kurullarına sevk edilen partili, kendisini yazılı veya sözlü savunma hakkına sahiptir. Savunma için süre, savunmaya çağrı belgesinin ilgiliye tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Ancak, seçimlerde veya herkesin gözü önünde açıkça veya yayın yoluyla işlenen disiplin suçlarında, bu süre 7 (yedi) gündür. Savunma süresini geçirenler, bu haklarından vazgeçmiş sayılır. Savunmaya çağırma, Disiplin Kurulu Başkanlığınca yazı ile yapılır. Bu yazıda, uygulanması istenen disiplin cezası ve buna neden olan fiiller açıkça belirtilir.
Disiplin Kurulu, sevk yazısında istenen disiplin cezasından daha ağır ceza veremez. Disiplin Kurullarınca verilen cezalar, gerekçeleriyle birlikte en geç 30 (otuz) gün içinde ilgililere tebliğ olunur. Kanunun gerektirdiği hallerde bu süre kısaltılabilir. Aynı süre içerisinde tebliğ edilmeyen cezalar geçersiz sayılır. Disiplin Kurullarına ilişkin hususlar, Parti Tüzüğünde yer alan hükümler dâhil, yasalara uygun olarak yönetmeliklerle düzenlenebilir.
 
MADDE 42- İL DİSİPLİN KURULU
Kurucular Kurulu tarafından atanan veya bu Kurul tarafından yetkilendirilen Kurucu İl Başkanı’nca oluşturulacak il teşkilatı hariç olmak üzere; İl Disiplin Kurulu, İl Kongresince seçilen 5 asil ve 3 yedek üyeden meydana gelir. İl Disiplin Kurulu, il hudutları içinde ikamet eden, ancak diğer üst disiplin kurullarının görev sahasına giren üyeler dışında kalan diğer bütün üyeler hakkında birinci derecede disiplin kararı almaya yetkilidir. İl Disiplin Kurulu, re’sen takibat yapamaz. Tüzükte gösterilen yetkili organlarca kendisine intikal ettirilen dosyaları karara bağlar. Dosyaların tetkiki sırasında yeni bir suça muttali olduğunda yetkili organa duyurulur.
Taraflar, İl Disiplin Kurulu kararına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Merkez Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler. İl Disiplin Kurulunca verilen kesin çıkarma cezaları, ilgili itiraz etmemiş olsa bile, incelenmek üzere Merkez Disiplin Kuruluna gönderilir.
 
MADDE 43- MERKEZ DİSİPLİN KURULU
Merkez Disiplin Kurulu, Büyük Kongre tarafından seçilen 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur. Merkez Disiplin Kurulu, Parti Tüzüğündeki usullere göre seçilir.
Merkez Disiplin Kurulu; Genel Başkan, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyeleri ile İl Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, partinin kurucu üyeleri, TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar hakkında birinci derecede disiplin kararı verir.
Merkez Disiplin Kurulu; il disiplin kurullarınca alınan ve itiraz yoluyla kendine gelen kararı tasdik, lehte veya aleyhte değiştirme veya tamamen ortadan kaldırma suretiyle en geç bir ay içinde kesin olarak sonuçlandırır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ara vermesi veya soruşturmanın genişletilmesine gerek görülmesi hallerinde bir yıl içinde karar verilmek üzere bu süre uzatılabilir. Bu süre içinde karar verilmediği takdirde, İl Disiplin Kurulu kararı kesinleşir. Kesinleşen karara karşı 7 (yedi) gün içinde, kararı veren Disiplin Kuruluna, karardaki maddi hataların düzeltilmesi talebinde bulunabilir.
Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun talebi üzerine parti yönetmeliklerinin, kanuna ve tüzüğe uygun olup olmadığını inceler ve sair hukuki konularda mütalaa verir.
 
MADDE 44- MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU
Merkez Disiplin Kurulu ile TBMM Grup Disiplin Kurulunun bir araya gelmesiyle müşterek disiplin kurulu teşekkül eder. Merkez Disiplin Kurulu Başkanı, Başkan vekili ve sekreteri müşterek Disiplin Kurulu Başkanlık divanını oluşturur. Partili milletvekilleri hakkında disiplin kararı verme yetkisi, Müşterek Disiplin Kuruluna aittir. Bu kurulun verdiği kararlar kesindir.
 
MADDE 45– DİSİPLİN CEZALARI
a) Uyarma
b) Kınama
c) Partiden veya gruptan geçici veya kesin olarak çıkarma
Partinin TBMM grup üyeliğinden kesin olarak çıkarılan bir üye, partiden çıkarılır, Partiden çıkarılan bir üye, partinin TBMM grubu üyeliğinden çıkarılır. Parti TBMM grubundan geçici olarak çıkarılan üye, ceza süresince Parti Grup çalışmalarına katılamaz. Geçici çıkarma cezası verilen parti üyesi, parti faaliyetlerine katılamayacağı gibi parti organlarına da hiçbir teklifte bulunamaz. Ancak bu hüküm, o üyenin Parti Tüzüğüne, Programına ve partinin diğer mevzuatına ve organların bağlayıcı karalarına uyma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezası alan parti üyelerine, partide hiçbir görev verilemez. Geçici çıkarma cezasının süresi, bir aydan az, bir yıldan fazla olamaz. Bu cezalar, kararda tayin edilen süre içinde tatbik edilir ve sürenin sonunda kendiliğinden ortadan kalkar.
 
MADDE 46- DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN HALLER
Disiplin cezasını gerektiren haller şunlardır;
A - Uyarma cezasını gerektiren haller:
1.Parti yetkili organlarca davet edildiği halde toplantılara katılmamak.
2.Yetkili parti organlarınca verilen görevleri makul bir sebep göstermeksizin kabul etmemek.
3.Hal ve hareketleriyle partiyi küçük düşürücü durumlara sebep olmak.
B - Kınama cezasını gerektiren haller:
1.Kanunlara, Partinin Programına, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine, partinin yetkili organları tarafından verilen kararlara sözlü olarak aykırı tavır ve harekette bulunmak.
2.Partinin ahengini bozacak, partilileri birbirine düşürecek hareketlerde bulunmak.
3.Parti tarafından tutulması gereken defter ve kayıtları usulüne uygun olarak tutmamak.
C - Geçici çıkarma cezasını gerektiren haller:
1.Kanunlara, Parti Programına, Tüzük ve yönetmelik hükümlerine; partinin yetkili organları tarafından verilen kararlara yazı ile muhalefet etmek, bu yolda basına beyanda bulunmak.
2.Partinin gizli karar ve yazılarını her ne sebeple olursa olsun açıklamak.
3.Partinin her kademedeki yönetici ve üyeleri hakkında gerçek dışı haber yaymayı alışkanlık edinmek, iftira, dedikodu, karalama şeklinde davranışlarda bulunmak.
4.Partiyi şahsi menfaatine alet etmek, partinin nüfusunu kötüye kullanmak.
5.Yöneticilik görevini ihmal ederek partiyi zarara sokmak.
D- Kesin çıkarma cezasını gerektiren haller:
1.Herhangi bir sebeple partili sıfatı ile faaliyetlerinden dolayı hakkında yetkili devlet organlarınca takibat yapılarak suçlu görülmek.
2.Partinin herhangi bir kurulu veya üyesinin Siyasi partiler kanunu gereğince Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işten elçektirilmesi veya partiden çıkarılması istemine sebep olacak davranışlarda bulunmak.
3.Siyasi Partiler Kanunu’nca konulan yasakları ihlal etmek suretiyle parti hakkında kanuni takibata sebebiyet verecek davranışlarda bulunmak.
4.Partinin yöneticisi veya görevli olma sıfatlarını suiistimal ederek partinin resmi kayıtlarında tahrifat yapmak.
5.Partinin gizli karar ve belgelerini açıklamak veya yaymak.
Disiplin cezalarından herhangi birisi ile tecziye edilen bir üye, aynı disiplin suçunu tekrar işlemesi halinde daha ağır bir disiplin cezası ile tecziye olunur. Disiplin suçlarından dolayı takibat yapan Disiplin Kurulu, suçun işleniş tarzı ve olayın mahiyetine göre sevk eden kurulun kararına bağlı kalmak şartı ile yukarıda zikredilen disiplin cezalarından herhangi birini vermeyi kararlaştırabilir. Cezayı gerektiren bir fiilden haberdar olunmasından itibaren bir yıl ve her halde olayın vukuundan üç yıl geçtikten sonra takibat yapılamaz.
 
MADDE 47- DİSİPLİN KURULUNA SEVK YETKİSİ
Bir partili hakkında disiplin suçu sebebiyle idari tahkikat yapmaya, sevk edilecek Disiplin Kuruluna göre İl Yönetim Kurulu, MKYK ve Genel başkan yetkilidir. Parti üyesi milletvekillerinin gruba ilişkin fiil ve hareketlerinden dolayı disiplin takibatı yaptırmaya, Grup Yönetim Kurulu veya Genel Başkan yetkilidir. İlçe Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, İlçe belediye meclisi üyeleri hakkında disiplin takibatı istemeye İl Yönetim Kurulları; İl yönetimi ve İl Disiplin Kurulları Başkan ve üyeleri, il ve büyükşehir belediye başkanları, büyükşehir dahilindeki ilçe belediye başkanları, partili TBMM eski üyeleri, partili eski bakanlar, partinin kurucu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri ve MKYK üyeleri hakkında disiplin takibatı talep etmeye ise  Genel Başkan veya MKYK yetkilidir. İlçe Yönetim Kurulları, disiplin takibatına lüzum gördükleri takdirde gerekçeli bir kararla şikâyet konusunu ve kanıtları belirterek yetkili disiplin kuruluna göre İl Yönetim Kuruluna veya MKYK’na müracaat eder. Yetkili kurul, sevk kararı vermeden önce ilgiliyi dinler, gerekli gördüğü inceleme ve araştırmaları yapabilir. Disiplin Kuruluna sevk kararı, gizli oyla ve bu kararı alacak organın üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Birinci fıkrada sayılan organlar, idari tahkikatı kendi üyelerine yaptırabileceği gibi, alt kademedeki bir organın üyelerine veya diğer partililere de yaptırabilir. Hakkında tahkikat yapılan kişi, bulunduğu kademedeki toplantılara katılamaz. Bu üyenin katılmamasıyla kurul teşekkül edemediği takdirde, bu işe mahsus olmak üzere eksikler yedekler ile tamamlanır. Çoğunluk yine sağlanmazsa, dosya bir civar ilin Disiplin Kuruluna tevdii edilir. Ancak, Kongre ve seçim dönemlerinde Disiplin Kurullarına sevk için Teşkilat Başkanlığı’nın görüşü ve Genel Başkanın onayı gereklidir.
 
MADDE 48- İTİRAZ USULÜ
Disiplin Kurullarında birinci derecede verilen disiplin cezalarına karşı; hakkında hüküm verilen parti üyesi veya takibat talep eden kurul tarafından, tebliğ tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
İtirazlar, Parti Tüzüğünde gösterilen esaslara göre doğrudan doğruya üst kurula veya kararı veren Disiplin Kurulu Başkanlığına yapılabilir. Üst disiplin kurullarının itiraz üzerine vereceği karar kesindir. Disiplin cezası alan kişilerin bu kararlara karşı Siyasi Partiler Kanunu’nda gösterildiği şekilde dava açma hakları saklıdır.
 
MADDE 49- DİSİPLİN KURULUNA TEDBİRLİ OLARAK SEVK
Partiden geçici veya kesin çıkarmayı gerektiren hallerde disiplin takibatı yaptırmaya yetkili kurul, suçlu gördüğü üyeyi Disiplin Kuruluna tedbirli olarak sevk edebilir. Tedbirli olarak sevk kararı, Siyasi Partiler Kanunu’nda gösterilen haller dışında, üçte iki çoğunlukla alınır. Bu durumda partili, görevinden derhal uzaklaştırılır. Hakkında tedbir kararı alınan üye, üç gün içinde takibatı yürütecek Disiplin Kuruluna itiraz edebilir. Bu istek, Disiplin Kurulu tarafından 7 (yedi) gün içinde karara bağlanır. Taraflar, Disiplin Kurulunun vereceği karara karşı 7 (yedi) gün içinde Merkez Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler. Merkez Disiplin Kurulu, 10 (on) gün içinde kararını verir. Bu karar kesin olup verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Disiplin Kurullarının cezayı tamamen kaldırması veya uyarma ve kınama cezası vermesi halinde tedbir kararı yeni bir karara gerek kalmadan kalkar ve hakkında tedbir kararı alınan partilinin bütün hakları geri verilir. Partinin kesin çıkarma kararı, üyenin parti kayıtlarından isminin silinmesi suretiyle yerine getirilir. Bu görev, partilinin kayıtlı bulunduğu İlçe Başkanlığı tarafından yapılır. Henüz teşkilatlanma yapılamamışsa, bu işlemler de MKYK tarafından gerçekleştirilir. Hakkında partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen parti üyesi, karara karşı 30 (otuz) gün içinde nihai kararı veren Disiplin Kurulunun bulunduğu yerin Asliye Hukuk Mahkemesi’ne itiraz edebilir. İtiraz üzerine mahkemece verilen karar kesindir. Üyenin bu hakkını kullanabilmesi için; disiplin kuruluna sevk eden organ veya merciin veya Disiplin Kurulunun görev ve yetkisinin bulunmaması veya alınan kararın kanuna ve Parti Tüzüğüne şekil ve usul bakımından aykırı olması lazımdır.
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
SEÇİMLERE KATILMA, PARTİ VE ADAYLARININ TESPİTİ
 
MADDE-50
Partinin yapılacak her türlü seçime tamamen veya kısmen katılması hakkında karar verme yetkisi, MKYK’ya aittir.
Milletvekili veya mahalli idareler seçimlerinde parti adayları ile listelerdeki sıralar, kontenjan adaylığı, merkez yoklaması, teşkilat yoklaması, ön seçim usullerinden biri, birkaçı veya tamamının bir arada veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle tespit edilir. Hangi seçim çerçevesinde hangi usullerin uygulanacağı, seçimlerden önce MKYK tarafından belirlenir.
Milletvekili veya mahalli idareler seçimleri ile ilgili partinin belirlediği başvuru süresi bittikten sonra, Genel Başkan tarafından belirlenecek bir komisyon vasıtasıyla, gerekirse sözlü mülakatlar da yapılarak başvuranların durumu incelenir ve yapılan görüşmelere ilişkin tespitler bir raporla Genel Başkan’a sunulur.
Milletvekili seçimlerinde aday olmak isteyenlerin başvurusu, süresi içerisinde Parti Genel Merkezi’ne yapılır.
Mahalli idareler seçimlerinde MKYK’nın belirlediği ve ilan edilen tarihler arasında; Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İl Belediye Başkanlığı için Genel Merkez’e;
il belediye meclisi üyeliği, ilçe belediye başkanlığı, ilçe belediye meclisi üyeliği için İl Başkanlıklarına; belediye meclisi kontenjan üye adaylığı için MKYK tarafından yetki devredilmesi halinde yetki devredilen İl veya İlçe Yönetim Kuruluna, yetki devredilmemişse Genel Merkez’e yazılı olarak müracaat edilir.
MADDE 51- SEÇİM İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
TBMM ve mahalli idareler seçimlerinde adaylığa müracaatın şekil ve şartları ile aday tespitlerinin ne şekilde yapılacağı ve seçimlerle ilgili olup Parti Tüzüğünde gösterilmeyen diğer hususlar, yönetmeliklerle düzenlenir.
 
BEŞİNCİ KISIM
MALİ HÜKÜMLER
 
MADDE 52- PARTİ GELİRLERİ
Partinin gelirleri şunlardır:
1. Parti üyelerinden alınacak 1– 4.000 TL arası giriş aidatları ile aylık 1-1.000 TL arasında ve üyelerin kendilerince taahhüt edilen üyelik aidatları. Tavan ve taban miktarları, yasal sınırlar içinde kalmak kaydıyla, her yıl MKYK tarafından belirlenir.
2. TBMM’ndeki parti üyelerden alınacak milletvekili aidatları.
3. Milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği aday adaylarından alınacak özel aidatlar.
4. Parti bayrağı, rozeti, flama ve benzeri rumuzların satışından sağlanacak gelirler.
5. Parti yayınlarının satış bedelleri, üye kimlik kartları, parti defter, makbuz ve kâğıtlarının sağlanması karşılığında alınacak ücretler.
6. Parti mal varlığından elde edilen gelirler.
7. Kurum ve kuruluşlardan kabul edilen Bağışlar.
Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidatın miktarını Tüzüğe uygun olmak şartı ile kayıtlı bulunduğu teşkilat kademesine yazı ile bildirerek artırabilir. Bir parti üyesinin borçlu olduğu aidatın bir kısmını veya tamamını ödememiş olması, partinin her kademesindeki Kongrelerine delege seçilmesini, ön seçim ve teşkilat yoklamalarına katılmasını engellemez. Bu kimse hakkında partiden çıkartma veya geçici çıkartmaya ilişkin disiplin cezaları uygulanamaz. Partinin gelirleri, amaçlarına aykırı olamaz.
Her milletvekilinin Parti Genel Merkezine ödeyeceği aidat, milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarını geçmemek kaydı ile MKYK’ca tespit edilir.
Gerçek veya tüzel kişiler, aynı yıl içinde, partiye en fazla Siyasi Partiler Kanunu’nun 66. Maddesinde belirtilen miktarda aynî veya nakdi bağışta bulunabilirler. Bağışların, bağışta bulunana veya yetkili temsilcisine veya vekiline ait olduğu, verilen makbuzda açıkça gösterilir. Bu nitelikte bir makbuza dayanılmaksızın partiye bağış kabul edilemez.
Partinin amacına uygun taşınmaz mal alım, devir ve ferağına, MKYK yetkilidir. Parti, amacı dışında taşınmaz mal iktisap edemez. Amacına uygun olmak kaydı ile iktisap edilen taşınmaz mallardan gelir sağlayabilir.
 
MADDE 53- BORÇ VERME YASAĞI
Parti tarafından üyelere, gerçek ve tüzel kişilere borç verilemez. Ticari faaliyette bulunamaz. Ancak, ihtiyaçlarını karşılamak için, Siyasi Partiler Kanunu’nun 66. maddesinin 1. ve 3. fıkralarında gösterilenler dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerden kredili veya ipotek karşılığında mal satın alınabilir. Bu hususta işlem yapmak ve karar almak yetkisi, MKYK’na aittir.
 
MADDE 54- Parti tüzel kişiliği adına sözleşme yapılmasına ve yükümlülük altına girilmesine, defterlerin tutulmasına ve diğer mali hususlara ilişkin düzenlemeler, kurallar ve yönetim birimleri, Mali İşler Yönetmeliğince düzenlenir.
 
MADDE 55- Her kademedeki parti organları; üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri ile demirbaş eşya defteri tutmak zorundadır. Parti organlarının tutmasında fayda görülen diğer defterlerin hangileri olacağı ve üye kayıt defterlerinin özetinin nasıl tutulacağı, bütçe ve kesin hesabın nasıl hazırlanıp düzenleneceği, Parti İç Yönetmeliği ile düzenlenir.
 
MADDE 56- TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Parti Tüzüğünde hüküm bulunmaması halinde, Siyasi Partiler Kanunu ve diğer yasalar ile TBMM İç Tüzüğü’nün hükümleri uygulanır.

02.02.2015

CUMHURİYET BİRLİK PARTİSİ

http://cbptr.blogspot.com.tr/2015/01/cumhuriyet-birlik-partisituzugu-birinci.html
  
1176 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Site Haritası
KİTAP ÖNERİLERİ
Prof.Dr. Cihan Dura, Sömürgeleşen TürkiyeProf.Dr. Cihan Dura, AtanameMustafa Yıldırım, Sivil Örümceğin Ağında
(AB-D Tarafından Yerli İşbirlikçileri ile Kuşatılan Türkiye) 


M.Emin Değer, Oltadaki Balık Türkiye


Ali Tayyar Önder, Türkiye'nin Etnik Yapısı
Cengiz Özakıncı, İblisin Kıblesi
(Türkiye'nin Üniter ve Laik Yapısını Hedef Alan AB-D
Bunun için neler yaptı?
Belgeleriyle Tarihe Tanıklık Edeceksiniz)

iblisin kıblesi ile ilgili görsel sonucu

Cengiz Özakıncı, Türkiye'nin Siyasi intiharı Yeni - Osmanlı Tuzağı
(Bugün Olanları, Yarın Olabilecekleri, Tarihi Benzerlikleri, Belgeleri ile Anlatmakta Olan Bir Eser)
Cengiz Özakıncı, Kalemin Namusu, Türk Savun Kendini
         GENÇLİĞE HİTABE