• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/index.php?stype=lo&lh=Ac8dWUoq1V36L4Hy
  • https://twitter.com/
A24 Gayrimenkul

Ö/K Facebook

Ö/K Twitter


Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.89385.9174
Euro6.53666.5628
Saat
Takvim
GAZETE
Önce Kültür/Yazarlar
Gazeteler
Türkçe Müzik
Yabancı Müzik
Sinema
TV YAYINLARI
CUMHURBAŞKANLARININ ANAYASA MAHKEMESİ’NDE AÇMIŞ OLDUĞU İPTAL DAVALARINI GÖSTERİR ÇİZELGE (1962 - 2015)

 Assubay haklarının engellenişi ilk sırada:

 

 

S. NU.

 

Başvuru Tarİhİ

 

İstemde Bulunan

 

İptalİ İstenen Kanun

 

 

Esas SayIsI

Karar SayIsI

Karar Tarİhİ

 

YayImlanan

Resmİ GazetenİN

Tarİhİ ve NumarasI

  

        S o n u c u

 

 

 

 

1        

30.9.1975

Cumhurbaşkanı Fahri S. KORUTÜRK

27.7.1967 günlü, 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3.7.1975 günlü, 1923 sayılı Kanunun 37. maddesiyle değişik 137. maddesinin (C) bendinin ikinci tümcesi.

E. 1975/183

K. 1976/15

16.3.1976

9.7.1976

15641

İptaline

2        

31.5.1976

Cumhurbaşkanı Fahri S. KORUTÜRK

11.5.1976 günlü, 1992 sayılı, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2. ve 4. Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve Bu Kanuna İki Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlavesine Dair Kanunun 3. maddesiyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen Ek. 1. madde.

E. 1976/36

K. 1977/2

25.1.1977

9.5.1977

15932

İptaline

3        

24.3.1978

Cumhurbaşkanı Fahri S. KORUTÜRK

13.7.1965 günlü, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 2144 sayılı Yasa ile değişik 111. maddesinin üçüncü bendinin (A) fıkrası.

E. 1978/28

K. 1978/36

23.5.1978

24.6.1978

16326

İptaline

4        

21.5.1979

Cumhurbaşkanı Fahri S. KORUTÜRK

26.6.1973 günlü, 1779 sayılı Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsi Haklarının Düşürülmesine Dair Kanun'un biçim yönünden iptali istemi.

E. 1979/22

K. 1979/45

18.12.1979

11.5.1980

16985

İptaline

5        

25.5.1979

Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair 1982 Sayılı Kanun.

E. 1979/25

K. 1979/46

18.12.1979

11.5.1980

16985

İptaline

6        

1.4.1980

Cumhurbaşkanı Fahri S. KORUTÜRK

25.12.1979 günlü, 2254 sayılı TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanun.

E. 1980/28

K. 1980/45

1.7.1980

3.10.1980

17124

İptaline

7        

31.1.1985

Cumhurbaşkanı Kenan EVREN

10.1.1985 günlü, 3149  sayılı Üst   Kademe    Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Hakkında Kanun.

E.1985/3

K.1985/8

18.6.1985

18.10.1985

18902

İptaline

8        

18.4.1986

Cumhurbaşkanı Kenan EVREN

28.3.1986  günlü, 3270  sayılı  "22.4.1983 Tarih ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 26.4.1961  Tarih  ve 298  Sayılı Seçimlerin Temel  Hükümleri  ve Seçmen  Kütükleri Hakkında Kanun ile  10.6.1983  Tarih   ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi  ve Bu  Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun"un  17.  maddesi  ile 2820 sayılı Kanun'un 10l/d-l maddesine  getirilen "..  Hüküm giyenler  ise.."  ibaresi; 22. maddesiyle 298 sayılı  Kanun'un 52/2-d  ve aynı maddenin yedinci fıkrasına  eklenen "...   ikinci fıkranın  (d)  bendi  dışında.."  ibaresi;  24. maddesiyle  298 sayılı  Kanun'un 94. maddesi başlığına eklenen    "yabancı ülkedeki  vatandaşların  oy vermesi"   ibaresi ile   madde metnine eklenen hükümler.

 

E.1986/13

K.1987/12

22.5.1987

18.9.1987

19578

17.  maddeyle  getirilen "...hüküm  giyerler ise..." ibaresi  ile 24.   maddeyle 94.  madde   başlığına eklenen "yabancı  ülkedeki vatandaşların  oy  vermesi" biçimindeki  ibarelerin Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine, 22.   maddenin değiştirdiği  (d) bendi hükmü ile yedinci fıkrada     yer  alan "...  2 nci   fıkranın (d)  bendi dışında.."  biçimindeki ibareye yönelik dava hakkında  karar verilmesine yer olmadığına

 

9        

16.7.1986

Cumhurbaşkanı Kenan EVREN

7.5.1986 günlü,   3284   sayılı   "8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı   TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı  Maddelerinin Değiştirilmesi, Aynı  Kanuna 10 Ek Madde ile  15 Geçici Madde Eklenmesi  ve 3.3.1954 Tarihli ve 6311 Sayılı,  2.3.1970 Tarihli ve 1239 Sayılı, 8.7.1971 Tarihli ve 1425 Sayılı, 24.12.1980  Tarihli ve  2363 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında   Kanun"un 18. maddesiyle 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ilave edilen ek 1 ve ek 4. maddeler.

 

E.1986/22

K.1986/28

2.12.1986

30.4.1987

19446

İptaline

10     

11.3.1987

Cumhurbaşkanı Kenan EVREN

19.2.1987               günlü,  3330 sayılı  "26.4.1961 günlü ve 298  Sayılı Seçimlerin Temel  Hükümleri ve Seçmen Kütükleri  Hakkında Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde  Değişiklik Yapılması  ve Bu Kanuna Bir Ek İki Geçici  Madde   Eklenmesi Hakkında Kanun"un 3.  maddesiyle değiştirilen  26.4.1961   günlü, 298 sayılı   Seçimlerin  Temel Hükümleri  ve  Seçmen  Kütükleri Hakkında  Kanunun 3270  sayılı Kanunla  değişik 52.  maddesinin ikinci fıkrası (d) bendi.

 

E.1987/3

K.1987/13

22.5.1987

18.9.1987

19578

 

 

İptaline

 

11     

27.4.1988

Cumhurbaşkanı Kenan EVREN

21.4.1988  günlü,  3430   sayılı "5434  sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa  Altı Ek Madde ile İki Geçici  Madde Eklenmesi Hakkında Kanun”un  1.   maddesi ile 5434 sayılı   T.C.  Emekli  Sandığı Kanununa  eklenen ek 60., ek  63 ve ek 64.  maddeleri.

E.1988/11

K.1988/11

24.5.1988

28.7.1988

19882

 

İptaline

 

12     

4.1.1989

Cumhurbaşkanı Kenan EVREN

10.12.1988 günlü,  3511 sayılı "2547 Sayılı   Yükseköğretim Kanununun  44   üncü  Maddesinin    Değiştirilmesi  ve Bu Kanuna Bir Ek ve  Dört    Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun"un  2. maddesiyle 2547 sayılı  Kanun'a eklenen ek Madde 16.

E.1989/1

K.198912

7.3.1989

 

5.7.1989

20216

İptaline

 

13     

26.2.1992

Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL

26.12.1991 günlü,  3766  sayılı  "2972  Sayılı  Mahalli  İdareler ile Mahalle   Muhtarlıkları  ve İhtiyar Heyetleri   Seçimi Hakkında   Kanunun  29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına  Dair  Kanun"un 29. maddesi.

 

E.1992/17

K.1992/30

21.4.1992

2.10.1992

21363

Geçici maddesinin birinci fıkrasının ilk tümcesinin "Bu Kanunun yayımı tarihine kadar 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine göre yeniden seçim yapılmasına karar verilerek ilanları yapılan belediye başkanlıkları ile..." bölümünün İPTALİNE,

     Geçici maddesinin birinci fıkrasının diğer bölümü ile birinci maddenin diğer fıkralarının; Yasa'nın 1., 2., 3. maddelerinin REDDİNE.

 

 

14     

15.7.1992

Cumhurbaşkanı

Turgut ÖZAL

25.6.1992 günlü,    3825  sayılı "2802   Sayılı Hakimler ve Savcılar  Kanunu, 2992  sayılı Adalet  Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek  Kabulü  Hakkında   Kanun, 2461  sayılı Hakimler  ve  Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190  ve 270  sayılı  Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un;

    A) 1.  maddesi ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13.  maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişikliğin,

   B) 3. maddesi ile yapılan değişikliklerin,

   C) 4.  maddesi ile yapılan değişikliğin,              

   D) 8. maddesi ile 2992 sayılı Adalet Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 16/A maddesinde yapılan değişikliğin son fıkrasının,

    E) 12.  maddesi ile 2992 sayılı Yasa'nın 33. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikliğin,

    F) 16.  maddesi ile 270 sayılı   Yüksek   Hakimlik    Tazminatı Hakkında  Kanun     Hükmünde  Kararnamenin  3. maddesinin (A)  fıkrasında  yer alan "Yüksek  Hakimlik   Tazminatı Gösterge   Tablosu"nun 1. ve   2   nci sıralarındaki görev unvanlarında yapılan değişikliğin,

   G) 17.  maddesi ile 2802 sayılı Yasa'nın 37. maddesinin son  fıkrası ile 100.  maddesinin  birinci fıkrasındaki   "Birinci   sınıf   hakim   ve   savcılar dışındaki..."  ibaresinin;  2461 sayılı Hakimler ve Savcılar  Yüksek  Kurulu Kanununun 19.  maddesinin son fıkrasının,   2451 sayılı    Bakanlıklar   ve   Bağlı Kuruluşlarda  Atama  Usulüne  İlişkin Kanunun  eki (2)    sayılı  cetvelin son satırındaki     "Cumhuriyet         Savcıları ve   Savcı Yardımcıları" ibaresinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin hükmü.   

 

E.1992/37 K.1993/18

27.4.1993

12.10.1995

22431

     3825   sayılı       Yasa   ile  değişik 2802 sayılı Yasa'nın 13.  maddesinin dördüncü fıkrasının, 38. maddesinin  iptal edilen hükümler  dışındaki  diğer hükümlerinin REDDİNE,

     2992 sayılı Yasa'nın 3825 sayılı Yasa ile  değişik    33. maddesinin birinci fıkrasının REDDİNE,

    3825 sayılı Yasa'nın  17.    maddesi   ile  "2802  sayılı Yasa'nın 37.   maddesinin son fıkrası ile 100.         maddesinin birinci fıkrasında", "2461 sayılı Yasa'nın 19. maddesinin son  fıkrasında" ve  "2451 sayılı Yasa'nın eki (2)  sayılı cetvelde yapılan değişikliklerin REDDİNE,

    3825 sayılı Yasa ile değişik 2802 sayılı Yasa'nın:

37. maddesinin;

    Birinci  fıkrasının  (b) bendine eklenen 7  numaralı  alt bendin "Adalet Bakanlığı Müsteşarı" yönünden, Birinci fıkrasının (b) bendinin son tümcesindeki "Bakanın teklifi, Başbakanın onayı ile atama yapılır ..." ibaresinin,

    İkinci fıkrasının sonunda yeralan "...  Bakanın teklifi, Başbakanın onayı ile atama yapılabilir. "ibaresinin İPTALLERİNE,

   38.maddesinin;

   a- Adalet Bakanlığı Müsteşarının atanması yönünden,

    b- Müşterek Kararnameyle Adalet Bakanlığı'na atamaları yapılan birinci sınıf hakim ve savcılar    ile diğer sınıflardaki hakim ve savcıların Adalet Bakanı'nın  teklifi üzerine Hakimler  ve  Savcılar Yüksek Kurulu'nca yeniden hakimlik ve savcılığa atanmalarının atama yöntemi nedeniyle, İPTALLERİNE,

 

     2992 sayılı         Yasa'nın 3825 sayılı Yasa ile değişik 16/A maddesinin son fıkrasındaki "Bakanlık Yüksek Müşavirliklerine Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile, ...atama yapılır" ibaresinin, İPTALİNE,

    270 sayılı THK'nin 3. maddesinin (A) fıkrasında yeralan Yüksek Hakimlik Tazminatı Gösterge Tablosu'nun 3825  sayılı Yasa  ile  değişik  (1) ve   (2)  sıra no.lu  bölümlerinin İPTALİNE,

    2802 sayılı Yasa'nın iptal edilen kuralları, 2992 sayılı Yasa'nın 3825 sayılı Yasa ile değişik 16/A maddesinin üçüncü fıkrasının,  Adalet Bakanı Müsteşarı için uygulanmasına olanak bırakmadığından, 2949 sayılı Yasa'nın 29.   maddesi gereğince bu hususla sınırlı olarak,  İPTALİNE,

   2802, 2992 sayılı Yasalar ile 270 sayılı KHK'nin kimi hükümlerinin iptalleri nedeniyle oluşacak hukuki boşluğun doldurulması için kararın Resmi Gazete'de yayımından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine

 

 

15     

27.11.1995

Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL

23.11.1995 günlü,  4138 sayılı    "Milletvekili  Seçimi  Kanununda  Değişiklik Yapılması   Hakkında Kanun"un,   3.   maddesiyle        2839 sayılı  Yasa'ya  eklenen  geçici  madde 14.

 

E.1995/56

K.1995/60

1.12.1995

7.12.1995

22486

İptaline.

 

 

16     

4.7.1996

Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL

26.6.1996 günlü, 4149 sayılı  "832  Sayılı Sayıştay  Kanunu’nun Bazı    Maddelerinin Değiştirilmesine  ve  Bu  Kanuna Bazı  Maddeler Eklenmesine Dair Kanun”un;

1- 2. maddesiyle değiştirilen 5. maddenin birinci fıkrası,

2- 3. maddesiyle değiştirilen 6. maddenin üçüncü  fıkrasının  son  tümcesi  ile  dördüncü  fıkrası,

3- 4. maddesiyle Kanun’un 7. maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ilave edilen fıkrası,

4- 8.  maddesiyle Sayıştay Kanunu'na eklenen Ek 8. maddenin üçüncü ve son fıkrası ile birinci fıkrasında yeralan "aday belirlemek" sözcükleri,

5- Geçici 2. maddesinin birinci fıkrasının ilk tümcesi dışındaki bölümü.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.1996/45

K.1996/44

20.11.1996

17.6.1998

23375

   4149 sayılı Kanun'un:                        

    A-  2.  maddesiyle  yeniden düzenlenen    832    sayılı Yasa'nın  5.  maddesinin birinci fıkrasının REDDİNE,

   B- 3.  maddesiyle değiştirilen 832  sayılı Yasa'nın  6.  maddesinin,      

         1- Üçüncü fıkrasının son tümcesinin REDDİNE,

         2- Dördüncü fıkrasının, 

            a- Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü tümcelerinin REDDİNE,

            b- Son tümcesi Anayasa Mahkemesi'nin   20.11.1996  günlü, Esas 1996/58,   Karar  1996/43      sayılı kararıyla  iptal  edildiğinden  BU KONUDA YENİDEN KARAR VERİLMESİNE GEREK OLMADIĞINA,

   C- 4.  maddesiyle, 832 sayılı Yasa'nın  yedinci  maddesine eklenen fıkra,  Anayasa Mahkemesi'nin 20.11.1996   günlü,  Esas 1996/58,  Karar  1996/43  sayılı  kararıyla iptal  edildiğinden  BU    KONUDA   KARAR  VERİLMESİNE GEREK OLMADIĞINA,

   D-   8.   maddesiyle 832 sayılı Yasa'ya eklenen EK MADDE 8'in, 

        1-  Birinci fıkrasındaki    "...aday belirlemek..."  sözcüklerinin REDDİNE,

        2- Üçüncü ve dördüncü fıkralarının REDDİNE,

   E- Geçici    2.    Maddesinin   birinci fıkrasının,

       1- İkinci tümcesinin REDDİNE,

       2- Son tümcesiyle 832 sayılı Yasa'nın 6.  maddesinin dördüncü fıkrasına  yapılan  yollama, yollama yapılan fıkranın son tümcesi Anayasa Mahkemesi'nin 20.11.1996   günlü, Esas 1996/58, Karar 1996/43 sayılı  kararıyla   iptal edildiğinden  BU KONUDA KARAR VERİLMESİNE GEREK OLMADIĞINA,

 

 

17     

10.9.1996

Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL

31.8.1996 günlü, 4183 sayılı "Kamu Personeli ile Emeklilerin Mali, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına     Dair Yetki Kanunu"nun iptali ve yürürlüğünün durdurulması.

 

E.1996/61

K.1996/6 YD

18.9.1996

 

E. 1996/61

K.1996/35

2.10.1996

20.9.1996

22763

 

 

 

27.12.1996

22860

- 1., 2. ve 3. maddelerinin yürürlüklerinin  durdurulmasına,

- 4., 5. ve 6. maddelerinin  yürürlüklerinin  durdurulması isteminin REDDİNE.

 

İptaline.

 

 

18     

28.1.1997

Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL

15.1.1997  günlü, 4226 sayılı "Tüketicinin  Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun"un,

1- 2.   maddesiyle 4077 sayılı Yasa'nın 25.  maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere eklenen beşinci fıkranın,

2- 3.  maddesiyle    değiştirilen 4077 sayılı Yasa'nın 26. maddesinin birinci fıkrasının (b)  bendindeki "...  ve beşinci..." sözcüklerinin, iptali ve yürürlüklerinin durdurulması.

 

E.1997/19

K.1997/8 (YD)

23.10.1997

 

 

E.1997/19

K.1997/66

23.10.1997

16.1.1999

23585

Yürürlüğü durdurma isteminin REDDİNE.

 

 

 

 

REDDİNE           

 

 

 

19

11.5.2001

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

19.3.1969 günlü, 1136 sayılı “Avukatlık Kanunu”nun 4667 sayılı Yasa’nın 10. maddesiyle değiştirilen 14. maddesinin birinci fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

E. 2001/309

K.2002/15(Y.D)

15.10.2002

 

E. 2001/309

k.2002/91

15.10.2002

12.12.2003

25314

 

 

 

 

-   İptaline,

- İptal hükmünün, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine.

- Yürürlüğünün durdurulması isteminin Reddine

 

20

30.7.2001

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

29.6.2001  günlü,  4706 sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 3. maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

E.2001/382

K.2001/8 (Y.D.)

14.9.2001

 

E.2001/382

k.2002/2 (Y.D.)

23.1.2002

 

 

E.2001/382

k.2002/21

23.1.2002

26.1.2002

24652

 

 

15.9.2001

24524

 

 

 

4.10.2002

24896

 

 

-İPTALİNE

 

 

 

- Esas hakkında karar verilinceye kadar yürürlüğünün durdurulmasına

 

 

- Resmi Gazete’de yayımlanacağı güne kadar MADDENİN YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA

 

21

30.7.2001

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

26.6.2001  günlü,  4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu”nun 4. maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü tümcesi ile 5. maddesinin beşinci fıkrasının birinci tümcesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi

 

 

E.2001/383

K.2003/92

16.10.2003

 

 

 

 

E.2001/383

K.2003/16 (YD)

16.10.2003

 

19.1.2006

26054

 

 

 

 

 

1.11.2003

25276

  4691 sayılı Yasa’nın;

   1- 4. maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü tümcesinin İPTALİNE,

   2-  5. maddesinin beşinci fıkrasının birinci tümcesinin İPTALİNE,

   3-  4. maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü tümcesi ile  5. maddesinin beşinci fıkrasının birinci tümcesinin, kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA.

 

22

21.5.2002

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

15.5.2002  günlü,  4756 sayılı  “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un;

1-  2. maddesiyle değiştirilen 13.4.1994 günlü, 3984 sayılı, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve  Yayınları Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ikinci fıkrasının (k) bendindeki “...veya korku salacak...” ve (v) bendindeki “... karamsarlık, umutsuzluk,...” sözcüklerinin,

2- 3. maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin,

3- 12. maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Yasa’nın 28. maddesinin sekizinci fıkrasının,

4- 13. maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Yasa’nın 29. maddesinin (d) ve (e) bentlerinin,

5- 16. maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Yasa’nın 33. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının,

6- 20. maddesiyle değiştirilen 15.7.1950 günlü, 5680 sayılı, Basın Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve dördüncü tümcelerinin,

7- 22. maddesiyle değiştirilen 5680 sayılı Yasa’nın 20. maddesinin

8- 25. maddesinin,

9- Geçici 4. maddesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak  ilk seçimin yöntemini gösteren kuralının,

iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

 

e.2002/97

K.2002/9 (Y.d.)

12.6.2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 2002/97

k. 2004/102

21.7.2004

14.6.2002

24785

4756 sayılı Kanun’ un:

      A) 1-  3. maddesiyle değiştirilen 13.4.1994 günlü, 3984 sayılı, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin,

2- 12. maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Yasa’nın 28. maddesinin sekizinci fıkrasının;

     a- Dördüncü tümcesinde yer alan “... tazminat miktarı, on milyar liradan az olmamak üzere...” ibaresinin,

     b- Altıncı tümcesinde yer alan “... tensip kararı ile birlikte bilirkişiyi de tayin eder ve ...” ibaresinin, 

3- 13. maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Yasa’nın 29. maddesinin (d) ve (e) bentlerinin

4-  20. maddesiyle değiştirilen 15.7.1950 günlü, 5680 sayılı, Basın Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrasının ikinci tümcesinde yer alan “... tazminat miktarı, on milyar liradan az olmamak üzere...” ibaresi ile dördüncü tümcesinde yer alan “... tensip kararı ile birlikte bilirkişiyi de tayin eder ve ...” ibaresinin,

5- Geçici 4. maddesinin,

ESAS HAKKINDA KARAR VERİLİNCEYE KADAR YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA,

 

     B) 1-  2. maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Yasa’nın 4. maddesinin ikinci fıkrasının (k) bendindeki “...veya korku salacak...” ve (v) bendindeki “... karamsarlık, umutsuzluk,...” sözcüklerinin,

2- 16. maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Yasa’nın 33. maddesinin;

     a-  Birinci fıkrasının,

     b- İkinci fıkrasının,

3- 22. maddesiyle değiştirilen 5680 sayılı Yasa’nın 20. maddesinin,

4-  25. maddesiyle 5680 sayılı Yasa’nın 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33 ve 34. maddelerinde yapılan değişikliklerin,

YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASI İSTEMİNİN  REDDİNE,

 

2002/100 esas sayılı dava ile birleştirilmesine

 

23

23.5.2002

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

21.5.2002 günlü, 4758 sayılı “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un 1. maddesiyle yeniden düzenlenen 4616 sayılı Yasa’nın 1. maddesinin 2. bendinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi..

e. 2002/99

k.2002/51

28.5.2002

 

e. 2002/99

28.5.2002

K.2002/8 (Y.D.)

6.11.2002

24928

 

 

-

-İptaline

 

 

 

- Yürürlüğünün durdurulması isteminin reddine

 

24

14.8.2002

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

3.8.2002 günlü, 4771 sayılı “Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un 9. maddesinin (B), (C), (D), (E), (F), (G) ve (H) fıkraları.

E.2002/140

k. 2004/105

22.7.2004

12.2.2005

25725

Dava konusu kurallar, 9.6.2004 günlü, 5187 sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırıldığından, KONUSU KALMAYAN İSTEM HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA.

 

 

25

29.4.2003

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

   9.4.2003 günlü, 4842 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un;

   1- 15. maddesiyle değiştirilen 31.12.1960 günlü, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinin, son fıkrasındaki “vergi mahsup ve iadesine tâbi tutulacak mal ve hizmet alımlarını yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın tespit etmeye...” kuralının,

   2- 24. maddesiyle 25.10.1984 günlü,  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 19. maddenin, ikinci tümcesindeki “istisna uygulanacak miktara ilişkin alt sınır belirlemeye...” kuralının,

      İptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

E.2003/33

K.2004/101

15.7.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

E:2003/33

K.2004/8 (YD)

15.7.2004

2.3.2005

25743

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8.2004

25551

4842 sayılı Yasa’nın;

 1- 15. maddesiyle 193 sayılı Yasa’nın değiştirilen mükerrer 121. maddesinin son fıkrasında yer alan “... vergi mahsup ve iadesine tâbi tutulacak mal ve hizmet alımlarını yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın tespit etmeye...” ibaresinin İPTALİNE,

    Resmi Gazete’de yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulmasına,

 

2- 24. maddesiyle 3065 sayılı Yasa’ya  eklenen geçici 19. maddenin ikinci tümcesinde yer alan “... istisna uygulanacak kurala ilişkin alt sınır belirlemeye...” ibaresinin İPTALİNE,

    bu ibarenin 31.12.2003 gününden sonra uygulanma olanağı kalmadığından yürürlüğünün durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

 

26

18.11.2003

Cumhurbaşkanı

Ahmet Necdet SEZER

5.11.2003 günlü, 4999 sayılı “Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1. ve 13. maddelerinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

e.2003/100

K.2004/33

17.3.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2003/100

K.2004/6 (YD)

17.3.2004

18.5.2005

25819

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.3.2004

25408 (YD)

5.11.2003 günlü, 4999 sayılı Yasa’nın:

A- 1. maddesiyle değiştirilen 31.8.1956 günlü, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1. maddesinin ikinci fıkrasının (H) bendinde yer alan “... kızılağaçlıklar ile aşılı kestanelikler, ...” sözcüklerinin,

B- 13. maddesiyle 6831 sayılı Yasa’nın 116. maddesinin birinci fıkrasının;

1-  (A) bendinin değiştirilen birinci fıkrasında yer alan “... kızılağaçlıklar ile aşılı kestanelikler, ...” sözcüklerinin,

2-  (B) bendinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkranın, İPTALİNE,

 

YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

 

27

23.11.2004

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

4.11.2004 günlü, 5253 sayılı “Dernekler Kanunu”nun 10. maddesinin birinci fıkrası ile 21. maddesinin, Anayasa’nın 69. maddesinin onuncu fıkrasına aykırılığını ileri sürerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

e.2004/107

K.2004/12 (YD)

1.12.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2004/107

K.2007/44

5.4.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2004/107

K.2007/15(YD)

5.4.2007

7.12.2004

25663(YD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.11.2007

26078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.4.2007

26497 (YD)

5253 sayılı Yasa’nın;

    1- 10. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “... adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler.” ibaresinin, siyasi partiler yönünden YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

    2- 10. maddesinin birinci fıkrasının kalan bölümü ve 21. maddesinin, YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE.

 

5253 sayılı Yasa’nın :

A- 10. maddesinin birinci fıkrasının;

1- “Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir” bölümünün REDDİNE,

2- “… ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler” bölümünün siyasî partiler yönünden İPTALİNE,

            B- 13. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Üye sayısının 100 kişiden çok olması şartıyla...” ibaresinin  İPTALİNE,    

           C- 21. maddesinin REDDİNE.

 

5253 sayılı Yasa’nın;

A-1- 10. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “... ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler” bölümünün siyasi partiler yönünden,

2- 13. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Üye sayısının 100 kişiden çok olması şartıyla ...” ibaresi,

5.4.2007 günlü, E. 2004/107, K. 2007/44 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu bölüm ve ibarenin kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA,

B-1- 10. maddesinin birinci fıkrasının “Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir” bölümüne,

2- 21. maddesine,

             yönelik iptal istemleri, 5.4.2007 günlü, E. 2004/107, K. 2007/44 sayılı kararla reddedildiğinden, bu madde ve bölüme ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE.

 

 

 

 

 

28

24.12.2004

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

7.12.2004  günlü, 5272 sayılı “Belediye Kanunu”nun 14. maddesinin ikinci  fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına  karar verilmesi istemi.

E. 2004/117

K. 2005/6 (YD)

4.5.2005

 

 

 

 

 

 

 

E. 2004/117

K. 2005/18

4.5.2005

 

5272 sayılı Yasa’nın 14. maddesinin ikinci  fıkrasının yürürlüğünün durdurulması isteminin, söz konusu Yasa’nın, Anayasa Mahkemesi’nin 18.1.2005 günlü, Esas: 2004/118, Karar: 2005/8 sayılı kararıyla iptali ve iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmesi nedeniyle  REDDİNE.

 

5272 sayılı Yasa’nın 14. maddesinin ikinci  fıkrası, 18.1.2005 günlü, E. 2004/118, K. 2005/8 sayılı kararla iptal edildiğinden,  DAVA KONUSU BU FIKRA HAKKINDA YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA

 

29

4.3.2005

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

22.2.2005 günlü, 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu”nun 3., 7., 10., 11., 13., 15., 18., 25., 35., 45., 47., 51. ve 52. maddelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına  karar verilmesi istemi.

e.2005/27

K.2007/2

16.1.2007

 

2005/32 esas sayılı dava ile birleştirilmesine

 

30

6.5.2005

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

26.4.2005 günlü, 5336 sayılı “Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 2. maddesiyle 4.6.1937 günlü, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’na eklenen ek 24. maddenin ikinci ve son fıkralarının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

E. 2005/42

K. 2006/27

23.2.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. 2005/42

K. 2006/8 (YD)

23.2.2006

 

26.4.2005 günlü, 5336 sayılı “Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 2. maddesiyle 4.6.1937 günlü, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’na eklenen ek 24. maddenin:

1-  İkinci fıkrasının, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

2-  Son fıkrasının;

     a-       “Polis meslek eğitim merkezlerinin kuruluş ve çalışma usûl ve esasları; ...”  bölümünün, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

     b-  “... bu merkezlerde eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, ...” bölümünün, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

     c-  “ ... mezun oldukları okulların nitelikleri, ...” bölümünün, Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

     d-  “... disiplin ...” sözcüğünün, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

     e-  Kalan bölümünün, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,  

 

- Yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE

 

31

16.5.2005

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

5.5.2005 günlü, 5345 sayılı “Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”un 28. maddesinin birinci fıkrasının ilk tümcesinin “Başkan yardımcıları, daire başkanları, vergi dairesi başkanları” yönünden iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

E. 2005/50

K. 2009/101

2.7.2009

 

2005/66 esas sayılı dava ile birleştirilmesine.

 

32

7.7.2005

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

17.7.1963 günlü, 278 sayılı “Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun”un:

A- 4. maddesinin, 29.6.2005 günlü, 5376 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. maddesiyle değiştirilen;

1- Birinci fıkrasının,

a- (a) bendinde yer alan  “...Başbakan tarafından belirlenecek üç,...” ibaresinin,

b- (b) bendinin,

c- (c) bendinde yer alan  “...Başbakan tarafından belirlenecek bir,...” ibaresinin,

2- İkinci fıkrasının (a) bendinin “Bu süre içinde yeni üye bildirilmemesi halinde Başbakan birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar arasından belirlediği kişileri doğrudan Bilim Kurulu üyesi olarak atar.” biçimindeki son tümcesinin,

B- 5. maddesine, 5376 sayılı Yasa’nın 4. maddesiyle eklenen üçüncü fıkranın “Bilim Kurulunun herhangi bir nedenle süresinde aday belirlememesi halinde Başbakan gerekli şartları taşıyanlar arasından belirlediği bir kişiyi Başkan olarak atanmak üzere Cumhurbaşkanına teklif eder.” biçimindeki son tümcesinin,

C- 5376 sayılı Yasa’nın 9. maddesiyle eklenen geçici 4. maddesinin ikinci fıkrasının “Bu süre içinde ilgili kurumlarca gerekli teklifin yapılmaması halinde Başbakan bunların kontenjanları için öngörülen şartları taşıyanlar arasından doğrudan Bilim Kurulu üyeliklerine atama yapar.” biçimindeki son tümcesinin,

    iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

E. 2005/77

K.2005/42

18.7.2005

 

2005/81 esas sayılı dava ile birleştirilmesine.

 

33

13.7.2005

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

3.7.2005 günlü, 5393 sayılı “Belediye Kanunu”nun 14. maddesinin “ Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.” biçimindeki ikinci fıkrasının, iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

e. 2005/80

K. 2005/46

22.9.2005

 

2005/95 esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE.

 

34

25.7.2005

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

3.7.2005 günlü, 5397 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un:

A- 1. maddesiyle 4.7.1934 günlü, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun ek 7. maddesine eklenen;

1- Dokuzuncu fıkrada yer alan “... Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon...” ibaresi.

2- Onuncu fıkrada yer alan “Oluşturulan bu Başkanlık bir başkan ile teknik, hukuk ve idarî olmak üzere üç uzmandan oluşur.” ve “Telekomünikasyon İletişim Başkanı, Telekomünikasyon Kurumu Başkanının teklifi üzerine Başbakan tarafından atanır.” kurallarının,

B- 2. maddesiyle 10.3.1983 günlü, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’na eklenen ek 5. maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “... Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon...” ibaresinin,

C- 3. maddesiyle 1.11.1983 günlü, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 6. maddesine eklenen sekizinci fıkrada yer alan “... Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon...” ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

e.2005/85

K. 2009/15

29.1.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. 2005/85

K. 2009/3(YD)

29.1.2009

3.4.2009

27189

- 5397 sayılı Yasa’nın:

   A- 1. maddesiyle 4.7.1934 günlü, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun ek 7. maddesine eklenen;

     1- Dokuzuncu fıkrada yer alan “… Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon…” ibaresinin İPTALİNE,

     2- Onuncu fıkranın;

     a-  “Oluşturulan bu Başkanlık bir başkan ile teknik, hukuk ve idarî olmak üzere üç uzmandan oluşur.” biçimindeki ikinci tümcesi, 4.5.2007 günlü, 5651 sayılı Yasa’nın 12. maddesinin (2) numaralı fıkrasıyla değiştirildiğinden, bu tümceye ilişkin KONUSU KALMAYAN İSTEM HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

      b- “Telekomünikasyon İletişim Başkanı, Telekomünikasyon Kurumu Başkanının teklifi üzerine Başbakan tarafından atanır.” biçimindeki beşinci tümcesinin İPTALİNE,

   B-  2. maddesiyle 10.3.1983 günlü, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’na eklenen ek 5. maddenin sekizinci fıkrasında yer alan                     “… Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon…” ibaresinin  İPTALİNE,

   C-  3. maddesiyle 1.11.1983 günlü, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 6. maddesine eklenen sekizinci fıkrada yer alan           “… Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon…” ibaresinin  İPTALİNE,

   D- 1- 1. maddesiyle 4.7.1934 günlü, 2559 sayılı Yasa’nın ek 7. maddesine eklenen dokuzuncu fıkrada yer alan “… Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon…” ibaresinin,

      2-  2. maddesiyle 10.3.1983 günlü, 2803 sayılı Yasa’ya eklenen ek 5. maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “… Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon…” ibaresinin,

      3-  3. maddesiyle 1.11.1983 günlü, 2937 sayılı Yasa’nın 6. maddesine eklenen sekizinci fıkrada yer alan   “… Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon…” ibaresinin,

     iptalleri nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan bu fıkralardaki ibarelerden önce yer alan    “… ve …“ sözcüklerinin de, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince İPTALİNE,

 

   - 5397 sayılı Yasa’nın:

   A- 1. maddesiyle 4.7.1934 günlü, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun ek 7. maddesine eklenen;

     1-  Dokuzuncu fıkrada yer alan “… Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon…” ibaresinin,

     2- Onuncu fıkranın “Telekomünikasyon İletişim Başkanı, Telekomünikasyon Kurumu Başkanının teklifi üzerine Başbakan tarafından atanır.” biçimindeki beşinci tümcesinin,

   B-  2. maddesiyle 10.3.1983 günlü, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’na eklenen ek 5. maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “… Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon…” ibaresinin,

   C-  3. maddesiyle 1.11.1983 günlü, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 6. maddesine eklenen sekizinci fıkrada yer alan “… Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon…” ibaresinin,

    yürürlüklerinin durdurulması isteminin, koşulları oluşmadığından REDDİNE,

    D-  1. maddesiyle 4.7.1934 günlü, 2559 sayılı Yasa’nın ek 7. maddesine eklenen onuncu fıkranın “Oluşturulan bu Başkanlık bir başkan ile teknik, hukuk ve idarî olmak üzere üç uzmandan oluşur.” biçimindeki ikinci tümcesi hakkında, 29.1.2009 günlü,       E. 2005/85, K. 2009/15 sayılı kararla karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinden, bu tümceye ilişkin YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA.

 

35

2.11.2005

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

   19.10.2005 günlü, 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu”nun;

   1- 92. maddesinin, birinci fıkrasının ikinci tümcesinde yer alan “... (d) bendi hariç, diğer ...” ibaresi ile beşinci ve son fıkralarının,

   2- 121. maddesinin, birinci fıkrasının ikinci tümcesinde yer alan “... (d) bendi hariç, diğer ...” ibaresi ile beşinci ve son fıkralarının,

   3- Geçici 23. maddesinin,

   iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

E.2005/139

K.2007/33

22.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2005/139

K.2007/13 (YD)

22.3.2007

15.12.2007

26731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.3.2007

26479 (Y.D)

5411 sayılı “Bankacılık Kanunu”nun;

A- 92. maddesinin;

     1- Birinci fıkrasının ikinci tümcesinde yer alan “... (d) bendi hariç, diğer ...” ibaresinin İPTALİNE,

     2- Üçüncü fıkrasının birinci tümcesinin İPTALİNE,

     3- Dördüncü fıkrasının ikinci tümcesinin  İPTALİNE,

     4- Beşinci fıkrasının  İPTALİNE,

     5-  Son fıkrasının;

          a-  “… nitelikleri ile …” ibaresinin  İPTALİNE,

          b- Kalan bölümünün  REDDİNE,

B- 121. maddesinin;

     1- Birinci fıkrasının ikinci tümcesinde yer alan “... (d) bendi hariç, diğer ...” ibaresinin İPTALİNE,

     2- Üçüncü fıkrasının  İPTALİNE,

     3-  Beşinci fıkrasının;

          a- İkinci tümcesinin İPTALİNE,

          b- Birinci ve üçüncü tümcelerinin REDDİNE,

4- Son fıkrasının,

         a- “… nitelikleri ile …” ibaresinin  İPTALİNE,

         b- Kalan bölümünün  REDDİNE,

C- 127. maddesinin altıncı fıkrasının son tümcesinin REDDİNE,

D- Geçici 23. maddesinin,

1- Birinci fıkrasının İPTALİNE,

2- Kalan bölümünün REDDİNE,

E- Geçici 23. maddesinin, birinci fıkrasının iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan diğer fıkralarının da 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince İPTALİNE,

               F- 92. maddesinin beşinci fıkrası ile geçici 23. maddesinin birinci fıkrası dışında kalan iptal hükümlerinin doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, BU İPTAL HÜKÜMLERİNİN, KARARIN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE.

 

 

 

 

5411 sayılı “Bankacılık Kanunu”nun;

A- 1- 92. maddesinin beşinci fıkrası,

    2- Geçici 23. maddesinin birinci fıkrası,

22.3.2007 günlü, E. 2005/139, K. 2007/33 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu fıkraların, uygulanmalarından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA,

B- 1-  92. maddesinin;

a- Birinci fıkrasının ikinci tümcesinde yer alan “... (d) bendi hariç, diğer ...” ibaresinin,

b- Üçüncü fıkrasının birinci tümcesinin,

c- Dördüncü fıkrasının ikinci tümcesinin,

d-  Son fıkrasının “… nitelikleri ile …” ibaresinin,

2- 121. maddesinin;

a- Birinci fıkrasının ikinci tümcesinde yer alan “... (d) bendi hariç, diğer ...” ibaresinin,

b- Üçüncü fıkrasının,

c-  Beşinci fıkrasının ikinci tümcesinin,

d- Son fıkrasının “… nitelikleri ile …” ibaresinin,

3- Geçici 23. maddesinin birinci fıkrası dışında kalan bölümünün,

yürürlüklerinin durdurulması isteminin, koşulları oluşmadığından REDDİNE,

         C- 1- 92. maddesinin son fıkrasının “… nitelikleri ile …” ibaresi dışında kalan bölümüne,

2- 121. maddesinin;

a- Beşinci fıkrasının birinci ve üçüncü tümcelerine,

b- Son fıkrasının “… nitelikleri ile …” ibaresi dışında kalan bölümüne,

3- 127. maddesinin altıncı fıkrasının son tümcesine,

yönelik iptal istemleri, 22.3.2007 günlü, E. 2005/139, K. 2007/33 sayılı kararla reddedildiğinden, bu tümce, bölüm ve ibarelere ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE.

 

 

36

18.11.2005

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

10.11.2005 günlü, 5429 sayılı “Türkiye İstatistik Kanunu"nun 45.  maddesinin ikinci fıkrası ile 56. maddesinin birinci fıkrasının iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

E. 2005/143

K. 2005/99

19.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. 2005/143

K. 2005/24(YD)

19.12.2005

 

21.2.2006

26087

   A- 10.11.2005 günlü, 5429 sayılı “Türkiye İstatistik Kanunu"nun 45.  maddesinin ikinci fıkrası ile 56. maddesinin birinci fıkrasının İPTALİNE,

 

   B- İptal edilen fıkraların doğuracağı hukuksal boşluk  kamu yararını ihlal edici nitelikte  görüldüğünden, Anayasa’nın 153.  maddesinin  üçüncü fıkrasıyla  2949 sayılı Yasa’nın  53. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince  İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE.

 

5429 sayılı Yasa’nın 45. maddesinin ikinci fıkrası ile 56. maddesinin birinci fıkrasının, yürürlüklerinin durdurulması isteminin REDDİNE.

 

 

37

17.3.2006

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

 1.3.2006 günlü, 5467 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un geçici 1. maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

E. 2006/051

K. 2006/57

4.5.2006

 

E. 2006/051

K. 2006/19 (YD)

4.5.2006

 

 

9.5.2006

26163(YD)

 

 

12.8.2006

26257

 

- İPTALİNE

 

 

- Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA.

 

38

16.6.2006

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

31.5.2006 günlü, 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun;

A)   1- 28. maddesinin ikinci fıkrasının,

       2- 31. maddesinin birinci fıkrasının,

       3- 40. maddesindeki cetvelin 12. ve 14. sıralarında yer alan düzenlemelerin,

       4- 46. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci tümcesinin,

       5- 55. maddesinin ikinci fıkrasının,

       6- 63. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “... 18 yaşını doldurmamış veya 45 yaşından gün almış kişilerin diş protezlerinin 72 nci maddeye göre belirlenen tutarının % 50’si.”  ibaresinin,

      7- Geçici 1. maddesinin beşinci fıkrasının,

       8- Geçici 4. maddesinin ikinci fıkrasının,

       9- Geçici 6. maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinin,

     10- Geçici 9. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarının,

B)   1-  3. maddesinin (29) numaralı bendinin,

       2- 29. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve son fıkralarının,

       3- 80. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının,

       4- Geçici 2. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), ve (d) bentlerinin,

aynı Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden,

iptallerine karar verilmesi istemi.

 

E. 2006/100

K.2006/79

20.7.2006

 

2006/111 esas sayılı dava ile birleştirilmesine

 

39

3.8.2006

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER’

 

12.4.1991 günlü, 3713 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu”nun;

1- 29.6.2006 günlü, 5532 sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un   5. maddesiyle değiştirilen 6. maddesinin dördüncü fıkrasının,

2- 5532 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle 6. maddesine eklenen fıkranın,

3- 5532 sayılı Yasa’nın 6. maddesiyle değiştirilen 7. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü tümcelerinin,

iptallerine karar verilmesi istemi.

E. 2006/121

K. 2009/90

18.6.2009

26.11.2009

27418

   3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun:

   A- 6. maddesinin, 29.6.2006 günlü, 5532 sayılı Yasa’nın  5. maddesiyle değiştirilen dördüncü fıkrasının;

     1- Birinci tümcesinde yer alan “… sahipleri ve …” ibaresinin İPTALİNE,

     2- Kalan kısmının REDDİNE,

   B-  6. maddesine, 5532 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle eklenen fıkranın REDDİNE,

  C- 5532 sayılı Yasa’nın 6. maddesiyle değiştirilen 7. maddesinin;

    1- İkinci fıkrasının,

      a- Üçüncü tümcesinde yer alan “… sahipleri ve …” ibaresinin İPTALİNE,

       b- Üçüncü tümcesinin kalan kısmının REDDİNE,

      c- Dördüncü tümcesinin REDDİNE.

 

 

 

 

 

40

13.10.2006

Cumhurbaşkanı

Ahmet Necdet SEZER

 

           28.9.2006 günlü, 5548 sayılı “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu”nun;

A- Tümünün, Anayasa'nın örgütlenme ilkelerine ve erkler ayrılığı ilkesi ile 6., 7. ve 8. maddelerine,

Bunun uygun bulunmaması halinde;

B- 1- 3. maddesinin,

2- 4. maddesinin,

3- 9. maddesinin,

4- 11. maddesinin,

5- 13. maddesinin,

6- 15. maddesinin,

7-. 22. maddesinin,

8- 26. maddesinin ikinci fıkrasının,

9- 30. maddesinin,

10- 33. maddesinin,

11- 41. maddesinin,

12- Geçici 1. maddesinin,

                    iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

E.2006/140

K.2006/33 (YD)

27.10.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2006/140

K.2008/185

25.12.2008

 

 

 

E.2006/140

K.2008/31 (YD)

25.12.2008

 

1.11.2006

26333 (YD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2009

27190

 

 

 

 

31.12.2008

27097 (YD)

(6. Mük.)

 

 

5548 sayılı Yasa’nın;

A) Geçici 1. maddesinin, Anayasa’ya aykırılığı konusunda güçlü belirtiler bulunduğu ve uygulanması halinde sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların doğabileceği gözetilerek ESAS HAKKINDA KARAR VERİLİNCEYE KADAR YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

B) 1-  3. maddesinin,

2-  4. maddesinin,

3-  8. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

4-  9. maddesinin,

5- 11. maddesinin,

6- 13. maddesinin,

7- 15. maddesinin,

8- 22. maddesinin,

9- 26. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

10- 30. maddesinin,

11- 33. maddesinin,

12- 41. maddesinin,

         yürürlüklerinin durdurulması isteminin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına.

 

- 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun tümünün  İPTALİNE,

 

 

 

- 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun tümü 25.12.2008 günlü, E. 2006/140, K. 2008/185 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu Kanun’un, uygulanmasından doğacak  sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA.

 

41

17.1.2007

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

              11.1.2007 günlü, 5573 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1. maddesiyle değiştirilen 1.3.2006 günlü, 5467 sayılı Yasa’nın geçici 1. maddesinin, iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

E.2007/005

K.2007/18

7.2.2007

 

 

E.2007/5

K.2007/7(YD)

7.2.2007

24.3.2007

26472

 

 

 

10.2.2007

26430 (YD)

 

 

İPTALİNE.

 

 

 

KARARIN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANACAĞI GÜNE KADAR YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA.

 

42

9.2.2007

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

 31.1.2007 günlü, 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un  6. maddesiyle 3.7.2005 günlü, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na eklenen geçici 3. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

E.2007/018

K. 2007/9(YD)

19.2.2007

 

 

E.2007/018

K.2007/23

12.3.2007

22.2.2007

26442 (YD)

 

 

ESAS HAKKINDA KARAR VERİLİNCEYE KADAR YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA.

 

- 2007/23 esas sayılı dava ile birleştirilmesine.

 

43

18.5.2007

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

4.5.2007 günlü, 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun"un 14. maddesinin;

1-  (1) numaralı fıkrasının son tümcesinin,

2-  (2) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinin,

3-  (8) numaralı fıkrasının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

E.2007/057

K. 2009/91

25.6.2009

 

5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 14. maddesi, 26.11.2008 günlü, 5818 sayılı  Yasa’nın 5. maddesiyle değiştirildiğinden, maddenin;

1-  (1) numaralı fıkrasının son tümcesine,

2-  (2) numaralı fıkrasının ikinci tümcesine,

3-  (8) numaralı fıkrasına,

                ilişkin, KONUSU KALMAYAN İPTAL İSTEMİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

 

44

18.6.2007

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

               31.5.2007 günlü, 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un, öncelikle yok hükmünde olduğunun saptanması, olmaması durumunda biçimsel yönden iptali istemi.

E.2007/072

K.2007/68

5.7.2007

7.8.2007

26606

5678 sayılı Yasa’nın;

A- 10.5.2007 gününde kabul edilen 5660 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri gönderilmesi üzerine, Genel Kurul’daki görüşmelerin ardından teklifin maddelerine geçilmesinin 366 oyla kabul edilmiş olması nedeniyle tümünün yok hükmünde sayılması isteminin REDDİNE,  

B- 5660 sayılı Yasa’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri gönderilmesi üzerine Genel Kurul’da gerçekleştirilen  birinci görüşmesinde gerekli oy çoğunluğuna ulaşılamadığı ileri sürülen 2., 3., 6. ve 7.  maddelerinin iptali isteminin REDDİNE,

C- Cumhurbaşkanı’nca Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri gönderilen 5660 sayılı Yasa’nın,

1- İkinci görüşmesinde 1. maddesine,

2- İkinci görüşmesinin sonunda tümüne,

ilişkin oylamaya yönelik iptal isteminin REDDİNE,

              D- 6. maddesiyle 7.11.1982 günlü, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na eklenen Geçici Madde 19’un iptali isteminin yetkisizlik nedeniyle REDDİNE.

 

NOT: 2007 YILINDAN SONRA CUMHURBAŞKANINCA DAVA AÇILMAMIŞTIR

FAHRİ KORUTÜRK KİMDİR?

Türkiye Cumhuriyeti altıncı cumhurbaşkanı olan Korutürk İstanbul'da doğdu. 1916 yılında Bahriye Mektebi'ne girdi. 1923 yılında Deniz Harp Okulu'nu, 1933 yılında Deniz Harp Akademisi'ni bitirdi. Deniz Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev aldı. Roma, Berlin ve Stokholm'de Deniz Ataşesi olarak hizmet verdi.

altıncı cumhurbaşkanı olan Korutürk İstanbul'da doğdu. 1916 yılında Bahriye Mektebi
Osmanlı donanmasına subay yetiştiren okul. Bugünkü Deniz harb okulunun ve Deniz lisesinin çekirdeğini teşkil eder. Tümünü oku (yeni pencerede açılır)
'ne girdi. 1923 yılında Deniz Harp Okulu'nu, 1933 yılında Deniz Harp Akademisi'ni bitirdi. Deniz Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev aldı. Roma, Berlin ve Stokholm'de Deniz Ataşesi olarak hizmet verdi.

1936'da Montreux Boğazlar Konferansı'na askeri uzman olarak katıldı. 1950 yılında Amiralliğe yükseldi. Oramiralliğe kadar çeşitli rütbelerde komuta görevleri yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 1960 yılında emekli olduktan sonra sırası ile Moskova ve Madrit Büyükelçisi olarak diplomatik görevler aldı.

1968 yılında Cumhuriyet Senatosu Üyesi oldu.

1973 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin altıncı Cumhurbaşkanı seçildi.

1980 yılında, yedi yıllık hizmet süresi tamamlandığından Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı. 12 Ekim 1987 tarihinde vefat etti.

Ek bilgi
1903 yılında İstanbul'da doğdu. 1916 yılında Bahriye Mektebi'ne girdi. 1923 yılında Deniz Harp Okulu'nu, 1933 yılında Deniz Harp Akademisi'ni bitirdi. Deniz Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev aldı. Roma, Berlin ve Stokholm'de Deniz Ataşesi olarak hizmet verdi.

1936'da Montreux Boğazlar Konferansı'na askeri uzman olarak katıldı. 1950 yılında Amiralliğe yükseldi. Oramiralliğe kadar çeşitli rütbelerde komuta görevleri yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 1960 yılında emekli olduktan sonra sırası ile Moskova ve Madrid Büyükelçisi olarak diplomatik görevler aldı.

1968 yılında Cumhuriyet Senatosu Üyesi oldu.

1973 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti
Türkiye (resmi adı Türkiye Cumhuriyeti) Güneybatı Asya ile küçük bir bölümü Avrupa kıtasında yer alan ülke. Türkiye doğuda Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan (Nahcivan) ve İran ile; güneyde Irak ve Suriye; ve batıda Ege Denizi, Yunanistan ve Bulgaristan ile komşudur.Tümünü oku (yeni pencerede açılır)
'nin altıncı Cumhurbaşkanı seçildi.

1980 yılında, yedi yıllık hizmet süresi tamamlandığından Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı. 

Ek bilgi
1903 yılında İstanbul'da doğdu. 1916 yılında Bahriye Mektebi'ne girdi. 1923 yılında Deniz Harp Okulu'nu, 1933 yılında Deniz Harp Akademisi'ni bitirdi. Deniz Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev aldı. Roma, Berlin ve Stokholm'de Deniz Ataşesi olarak hizmet verdi.

1936'da Montreux Boğazlar Konferansı'na askeri uzman olarak katıldı. 1950 yılında Amiralliğe yükseldi. Oramiralliğe kadar çeşitli rütbelerde komuta görevleri yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 1960 yılında emekli olduktan sonra sırası ile Moskova ve Madrid Büyükelçisi olarak diplomatik görevler aldı.

1968 yılında Cumhuriyet Senatosu Üyesi oldu.

1973 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin altıncı Cumhurbaşkanı seçildi.

1980 yılında, yedi yıllık hizmet süresi tamamlandığından Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı. 12 Ekim 1987 tarihinde vefat etti.


http://www.turkcebilgi.com/fahri_korut%C3%BCrk

 İLGİLİ HABERLER:Cumhurbaşkanı Korutürk'ün İptal Ettirmek için Anayasa Mahkemesine Başvurduğu 926 sayılı TSK Personel Kanunu

  
1679 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Site Haritası
KİTAP ÖNERİLERİ
Prof.Dr. Cihan Dura, Sömürgeleşen TürkiyeProf.Dr. Cihan Dura, AtanameMustafa Yıldırım, Sivil Örümceğin Ağında
(AB-D Tarafından Yerli İşbirlikçileri ile Kuşatılan Türkiye) 


M.Emin Değer, Oltadaki Balık Türkiye
Cengiz Özakıncı, İblisin Kıblesi
(Türkiye'nin Üniter ve Laik Yapısını Hedef Alan AB-D
Bunun için neler yaptı?
Belgeleriyle Tarihe Tanıklık Edeceksiniz)

iblisin kıblesi ile ilgili görsel sonucu

Cengiz Özakıncı, Türkiye'nin Siyasi intiharı Yeni - Osmanlı Tuzağı
(Bugün Olanları, Yarın Olabilecekleri, Tarihi Benzerlikleri, Belgeleri ile Anlatmakta Olan Bir Eser)
Cengiz Özakıncı, Kalemin Namusu, Türk Savun Kendini
         GENÇLİĞE HİTABE