• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/index.php?stype=lo&lh=Ac8dWUoq1V36L4Hy
  • https://twitter.com/
A24 Gayrimenkul

Ö/K Facebook

Ö/K Twitter


Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.89385.9174
Euro6.53666.5628
Saat
Takvim
GAZETE
Önce Kültür/Yazarlar
Gazeteler
Türkçe Müzik
Yabancı Müzik
Sinema
TV YAYINLARI
Cumhurbaşkanı Korutürk'ün İptal Ettirmek için Anayasa Mahkemesine Başvurduğu 926 sayılı TSK Personel Kanunu

923 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin De­
ğiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Ek ve
Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 11 . 7 . 1975 - Sayı : 15292)
No. Kabul tarihi
1923 . . 3 . 7 . 1975
MADDE 1. — 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
// - AMAÇ
Madde 2. — Bu kanun subayların, astsubayların ve askerî öğrencilerin yetiştirilmelerini, sınıflandırılmalarını,
görev ve yükümlülüklerini, terfi ve taltifleri ile her türlü özlük haklarını düzenler.
MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
/ - GÖREV VE SORUMLULUK
Madde 4. — Silâhlı Kuvvetlere mensup subayların ve astsubayların görev ve sorumlulukları Türk Silâhh
Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile diğer kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, talimname ve hizmet
kadrolarının açıklamalarında gösterilir.
MADDE 3. — 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 nci maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir :
Şu kadar ki subay ve astsubaylar bu kanunda belirtilen yükümlülük sürelerini tamamlamadıkça emekliliklerini
isteyemezler.
MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununun 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
b) FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA YETİŞTİRME
Madde 13. — Liseleri bitirerek fakülte ve yüksek okullara devam hakkım kazanmış olanlar ile fakülte
veya yüksek okullarda okudukları sınıfı başarı ile geçenlerden lüzum ve ihtiyaç duyulduğunda lise menşeli
olmak şartiyle, Silâhh Kuvvetler namına okumak isteyen öğrenciler seçildikleri takdirde, yurt içi ve yurt dı­
şındaki fakülte veya yüksek okullarda askerî öğrenci olarak öğrenim yaparlar.
MADDE 5. — 926 sayılı Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununun 30 . 7 . 1970 gün ve 1323 sayıh
Kanunun 1 nci maddesiyle değişik 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksek oknlîarı bitirenlerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar,
otuz yaşından büyük olmamak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartı ile ihtiyaç da varsa Türk
Silâhh Kuvvetlerinin harp okullarında yetiştiremediği sınıflarda muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler.
MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 15
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) ASKERÎ EĞİTİM
Madde 15. — Silâhh Kuvvetler veya kendi hesabına üniversitenin çeşitli fakültelerini veya yüksek okulları
bitirenler, subay nasbedildikten sonra sınıfı ile ilgili bir göreve atanırlar.
1923 — 397 — ii . 1 . 1975
Bu gibiler nasbedildikleri rütbede ilk açdacak askerî eğitime tabi tutulurlar. Başarı gösteremeyenler görevlerine
dönerek sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler
görevlerine iade edilirler ve yeniden eğitime tabi tutulmazlar. Bu gibilerin nasbedildikleri rütbeye ait bekleme
süresi bir yıl uzatılır.
MADDE 7. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 18 nci maddesi (b) bendi aşağı­
daki şekilde değiştirilmiştir :
b) Fakülte veya yüksek okul öğrencilerinden 17 nci maddenin (a), (b), (e) ve (f) bentleri gereğince askerî
öğrencilik niteliğini kaybedenler muvazzaf subay olarak tekrar Silâhlı Kuvvetler hizmetine alınmazlar.
MADDE 8. — 926 sayılı Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununun 19 ncu maaaesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
/// - YEDEK SUBAYLIKTAN MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇME
Madde 19. — Fakülteleri veya yüksek okulları bitirerek Silâhh Kuvvetlerde askerlik hizmetine başlayan
ve yedek subay okuluna girişlerinde otuz yaşından büyük olmayan yedek subaylardan muvazzaf subaylığa
geçmek isteyenler 14 ncü maddede yazılı şartlar dahilinde muvazzaf subaylığa nakledilebilirler.
Terhislerini müteakip başvuranların da yukardaki şartları haiz olmak koşulu ile ihtiyaç da varsa muvazzaf
subaylığa nakilleri yapdabüir.
MADDE 9. — 926 sayılı Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununun 24 ncü maddesi (f) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir :
f) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine;
Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde birliğin personeli aynen o kuvvete nakledilebilir.
Bu nakil işleminde kuvvetlerin sınıf ve rütbe ihtiyaçlarına göre yapılacak protokol esas ahmr. Bundan
sonra personelin eski sınıfına geçmek için yapacağı müracaatlar kabul edilmez.;
MADDE 10. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 26 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
/ - MESLEK PROGRAMLARI
Madde 26. — Subayların yurt içi veya yurt dışında yetiştirilmeleri, her rütbe ve kendi sınıfı içinde yeterliklerinin
geliştirilmesi ve sınıf ayrılıklarına göre kıta veya diğer görevlerde kullanma süre ve sırası yeterlik
derecelerine göre Meslek Programları Yönetmeliği ile düzenlenir.
MADDE 11. — 926 saydı Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununun 27 nci madde 2 nci fıkrası aşağı­
daki şekilde değiştirilmiştir :
Şu kadar ki, 31 nci maddenin (b), (c) bendine dayanarak yapılan indirim, 36 nci madde (d) bendiyle
58 nci madde gereğince verilen kıdem süreleri bu sekiz yıldan düşülür.
MADDE 12. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 30
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
J923 — 398 ~~ 11 . 1 . 1975
a) BARIŞ ZAMANINA AİT NORMAL BEKLEME SÜRELERİ
Madde 30. — Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir:
Normal
Rütbeler bekleme süreleri:
Asteğmen 1 yıl
Teğmen 3 yıl
Üsteğmen 3 yıl
Yüzbaşı 9 yıl
Binbaşı 6 yıl
Yarbay 3 yıl
Albay 6 yıl
Tuğgeneral a Tuğamiral 4 yıl
Tümgeneral - Tümamiral 4 yıl
Korgeneral - Koramiral 4 yıl
Orgeneral - Oramiral 4 yıl
MADDE 13. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 33 ncü maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir :
Kıdem alanlarla kazaî veya idarî katarlarla nasıpları düzeltilenlerden emsalleri terfi etmiş bulunanlar
hakkında yukardaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu gibi terfilerde maaş farkı ödenmez.
MADDE 14, — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
// - SUBAYLIĞA NASIP
Madde 35. — Harp okullarını veya fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin subaylığa nasıpları aşağıdaki
esaslara göre yapılır :
a) Harp okullarını bitirenler, aşağıdaki istisnalar saklı kalmak koşuluyle, o yılın 30 Ağustosunda teğ­
menliğe nasbedilirler.
1. Harp okullarını bitirip de teğmen nasbedilmeden önce subaylar hakkında açığa alınmayı gerektiren bir
suçtan haklarında kamu davası açılanlar veya herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınanların teğ­
menliğe nasıpları yapılmaz. Bunlardan öğrencilik hukukunun kaybedilmesine sebebolacak şekilde mahkum
olanlarla okul yüksek disiplin kurulunca okulla ilişiğinin kesilmesine karar almanlar hariç olmak üzere haklarında
mahkumiyete veya kovuşturmaya yer olmadığına, beraata veya kamu davasının her ne sebeple olursa
olsun ortadan kaldırılmasına karar verilenlerle gözaltına alınanlardan başka bir işlem yapılmaksızın serbest
bırakılanlar, teğmenliğe nasbedilir ve nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
2. Kazaî, idarî veya sıhhî zorunluluklar nedeniyle harp okullarını 30 Ağustostan sonra bitirenler, bitirdikleri
ay m sonundan geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bunların nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
b) Yedek subay okullarım bitirenler, bitirdikleri ayın sonunda asteğmen nasbedilirler.
c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullarda okuyan askerî öğrenciler, fakülte veya yüksek
okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe nasbedilirler. Aynı sınıfta subaylığa nasbedileceklcrin
sınav tarihleri arasında fark bulunduğu takdirde nasıp tarihleri her sınav döneminin en son
sınav tarihinde birleştirilir. Ancak bunlardan fakülte veya yüksek okulları bitirip de teğmenliğe nasbedilmeden
önce durumları bu maddenin (a) bendi (1) ve (2) nci alt bentlerine uyanlar hakkında da aynı hüküm uygulanır.

1923 - 399 11 . 1 . 1975
d) Fakülte veya yüksek okulları kendi hesabına bitirip de bitiriş tarihinden itibaren 30 gün içinde branş­
ları ile ilgili muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler, şartları haiz oldukları takdirde fakülte veya yüksek okulu
bitirdikleri aynı sonundan geçerli olarak teğmenliğe nasbedüirler. Ancak, bunlardan fakülteleri veya yüksek
okulları bitirdikleri tarih ile müracaat tarihleri arasında 30 günden fazla fark bulunanların nasıplan müracaat
ettikleri ayın son gününe getirilir.
e) Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenlerin, yedek subaylık hizmetleri bekleme sürelerinden sayılır
ve subaylığa nasıplan yedek subay okuluna katıldıkları aym son gününe götürülür. Müteakip rütbelere
terfileri bu nasıplanna ve yakardaki fıkralar ile 31, 32 ve 64 ncü maddeler hükümlerine göre yürütülür. Nasıp
düzeltmesinden dolayı maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları ödenmez.
f) Fakülte veya yüksek okulları kendi hesabına bitirip de bitiriş tarihinden itibaren 30 gün içinde öğrenimlerinin
ilgilendirdiği branşta muvazzaf subaylığa geçmek için müracaat eden ve 14 ncü madde çerçevesinde
müracaatları kabul edilen astsubaylar, fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak teğ­
menliğe nasbedüirler. Ancak bunlardan fakülte veya yüksek okulları bitirdikleri tarih ile müracaat tarihleri
arasında 30 günden fazla fark bulunanlann nasıplan müracaat ettikleri ayın son gününe götürülür.
MADDE 15. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayıh Kanunla değişik 36 nci
maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
a) Kısa hapis veya tecil edilen cezalar hariç olmak üzere; subayların mahkûm edildikleri şahsi hürriyeti
bağlayıcı cezaları, mahkûmiyetle neticelenen açıkta, para cezasına çevrilme halinde tutuklulukta geçen süreleri
ile firar veya izin tecavüzünde bulundukları askerî mahkeme karan ile sabit olanlann firarda veya izin tecavü­
zünde geçeri süreleri kıdemlerinden düşülür. Şu kadar ki, açığı gerektirmeyen bir suçtan mahkûm olanların açıkta
geçen süreleri bundan hariçtir.
Bu işlem; firar, izin tecavüzü, açıkta, cezanın paraya çevrilmesi halinde tutuklulukta geçen süreler bakımından
hükmün kesinleşmesini, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından cezanın kısmen veya tamamen infaz
edilmesini müteakip infazla geçen süre nazara alınarak, son rütbeye nasıp tarihinin düzeltilmesi suretiyle derhal
yapılır.
MADDE 16. — 926 saydı Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayıh Kanunla değişik 38 nci
maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
a) Yükselme sırasına girmiş bulunan teğmen - binbaşıların o rütbedeki sicil notu ortalamaları tespit edilip
sınıfları içerisinde yeterlik derecelerine sıralanırlar. Bunlardan, sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60
ve daha yukarısı olanlar, en üstün yeterlik derecesinden başlamak üzere kadro açığı kadarı bir üst rütbeye terfi
ettirilirler.
b) Yükselme sırasına girmiş bulunan yarbay ve albaylar :
1. Yarbaylar:
Yükselme sırasına girmiş bulunan yarbayların o rütbedeki sicil notu ortalamaları tespit edilir. Bunlardan
sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukansı olanları, binbaşılık ve yarbaylık rütbelerinde aldıkları
sicil notları toplamının sicil notu adedine bölünmesi sonucu ortaya çıkan nota göre kendi sınıflan içersinde
sıralanırlar. Bunlardan sicil not ortalaması sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olanlar 41 nci maddede
belirtilen kadro oranına göre verilecek kontenjan miktarında bir üst rütbeye terfi ettirilirler.
2. Albaylar :
Yükselme sırasına girmiş bulunan albayların bu rütbedeki sicil notu ortalaması Kuvvet Komutanlıkları vc
Jandarma Genel Komutanlığınca tespit olunur. Buna göre albaylık sicil notu ortalaması sicil tam notunun
% 60 ve daha yukarısı olanlar, binbaşılık rütbesinden itibaren albaylık rütbesinin son yılına kadar almış oldukları
sicil notları toplamının sicil notu adedine bölünı.i-si sonucunda ortaya çıkan nota göre kendi sınıfları
içerisinde, kurmaylar sınıflarına bakılmaksızın kendi aralarında, (Hava Kuvvetlerinde pilot ve hava yer kurmaylar
ayrı ayrı) sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan albaylardan sicil notlan sicil tam notunun % 70 ve daha yuka-
1923 - 400 — 11 . 1 . 1975
rısı olanların sicil dosyaları Yüksek Askerî Şûra'ya gönderilir. Yüksek Askerî Şûra bunları 54 ncü madde esaslarına
göre değerlendirmeye tabi tutar.
MADDE 17. — 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 saydı Kanunla değişik 41 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
IV - KADROLARIN TESPİTİ VE MUVAZZAF SUBAY KADRO ORANLARI
Madde 41. — Subay kadroları aşağıdaki esaslara göre tespit olunur :
Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ve Jandarma Genel Komutanlığına ait kadrolar, her yılın 30 Ağustos tarihine
kadar rütbe, sınıf (varsa branşı) belirtilerek Genelkurmay Başkanbğmca hizmet ihtiyacına göre tespit
edilir ve ilgili Kuvvete ve Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.
Tespit edilecek bu kadrolar içindeki albay kadro miktarı muvazzaf subay mevcudunun % 14 oranını aşamaz.
Ancak özel kanunları gereğince tespit edilen albay kadroları bu oran dışında tutulur.
Terfi edemeyip hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekli edilmesi uygun görülmeyen albaylar, bu oranın
dışına çıkarılarak o yıl için hizmete devam ettirilirler. Bu gibilerin müteakip yıllar hizmete devamı için her
yıl ayrıca 59 nci madde hükümleri sakh kalmak şartiyle Yüksek Askerî Şûra karan alınır.
MADDE 18. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı • Kanunla değişik 43 ncü
maddesi (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
d) Sicil notu ortalamasının, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı yarbaylar ile albayların ayrıca, binbaşılıktan
itibaren almaş oldukları sicil notlarının toplamlannm sicil notu adedine bölünmesi sonucu ortaya
çıkan not ortalamasının, sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olmak.
MADDE 19. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayıh Kananla değişik 44 ncü
maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
c) Yarbayların yarbayhk rütbesindeki sicil notları ortalaması sicil tanı notunun % 60 (dahil) ve daha
yukarısı olup da;
1. Binbaşı ve yarbayhk rütbelerindeki sicil notlan toplamının saptanan ortalaması sicil tam notunun % 70
(dahil) ve üzerinde bulunmasına rağmen kadrosuzluktan terfi edemeyenleri;
2. Binbaşı ve yarbayhk rütbelerindeki sicil notlan toplamlarının saptanan ortalaması, sicil tam notunun
% 70 (hariç)'inden az olanları;
MADDE 20. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 45 nci
maddesinin (b, e, f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
b) Rütbelere ve rütbe kıdemliliklerine ait Kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş kademelerine
sirayeti subaylar hakkında EK - VI, astsubaylıktan subaylığa geçenler hakkında EK - VII sayılı çizelgede
gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst rütbe maaşı almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez.
e) Liyakatlan üstlerince onanmış olan Kd. Yüzbaşılar, Önyüzbaşılar, Kd. Binbaşılar yükseldikleri ayhk
derecesinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.
f) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin yeni nasıp tarihlerine göre subaylar için
EK - VI, astsubaylıktan subay olanlar için EK - VII sayılı cetveldeki kademelere intibakları yapılır.
MADDE 21. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleıi Personel Kanununun 1424 ve 1759 sayılı kanunlarla
değişik 49 ncu maddenin (a) bendine aşağıdaki fıkra, (f) bendine aşağıdaki (IV) numaralı alt bent eklenmiş
ve bu maddenin (b) bendi ile (f) bendinin (I) numaralı alt bendi ve (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
:
a) Ancak; 41 nci madde esaslarına göre o yıl için hizmet ihtiyacı esas alınmak üzere saptanmış general
ve amiral kadrolannda hizmet yılı içinde ölüm ve emeklilik nedenleriyle boşalacak veya yeni teşkil sebebiyle
açılacak olan kadro görev yerlerinde görevlendirilmek amacıyle tuğgeneral - tuğamiral ile tümgeneral
- tümamiral, korgeneral - koramiral rütbelerinde olmak ve % 1 oran dışında tutulmak üzere, ihtiyaç
1923 — 401 — 11 . 1 . 1975
halinde Genelkurmay Başkanı tarafından gösterilecek lüzum üzerine, 54 ncü madde esaslarına göre 5 general
- amiral fazladan terfi ettirilebilir. Bunlar boşalacak zorunlu görevlere devredilmek üzere Genelkurmay
Teftiş Kurulundaki genel müfettişliklere atanırlar. Şu kadar ki, barışta genel müfettişlik kadrolarına verilen
tuğgeneral - tuğamiral üe tümgeneral - tümamiral ve Korgeneral - Koramiral toplam militan hiçbir zaman
5'i geçemez.
b) (a) bendine göre saptanan general ve amiral mevcutlarının muhtelif rütbelere dağılış oranları üç
Kuvvet (Jandarma dahil) için aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Kadrolar bu oranlan aşmayacak şekilde saptanır.
1
K.K.K. (J. dahil) Dz. K. K. Hv. K. K.
Rütbeler % % %
Orgeneral 5,2 7 4
Oramiraî ( „..••;. .
Korgeneral 13,3 13 16
Koramiral
Tümgeneral 28,2 27 24
Tümamiral
Tuğgeneral 53,3 53 56
Tuğamiral
I - Bekleme veya görev süresi sonunda emekliliğe sevk edilen veya ba süreler içerisinde kendi isteği'üzerine
10 Ağustos 1967 tarihinden sonra emekliye ayni ıh Orgeneral - Oramirallere.
f/ÎV - 47 nci madde (f) bendine göre korgeneral - koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonunda
emekliye sevk edilen tümgeneral - tümamirallere,
h) Genelkurmay Başkanı Kara, Deniz veya Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış general ve amiraller
arasından Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır ve (b) bendinde gösterilen kadro
oranı dışında tutulur.
MADDE 22. — 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 50 nci
maddesi (c) bendinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkındaki lmamlu sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği
Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
MADDE 23. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 54 ncü
maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
Ancak, bir üst rütbeye yükselecek tümgeneral - tümamiral ile korgeneral - koramiral sayısı, yükselecekleri
rütbenin 1 nci yıl kontenjanına eşit veya az isej bunların üst rütbeye yükseltilme durumları Yüksek Askerî
Şûra üyelerinin üçte ikisinin kabulüne bağlıdır.
Savaş hali ilânından itibaren bu Kanunda öngörülen Yüksek Askerî Şûra'ya ast görev ve yetkiler Genelkurmay
Başkanına intikal eder.
MADDE 24. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik
64 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
VII - FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDAN MEZUN OLANLARIN NASBİ
Madde 64. — Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullardan mezun olup subay nasbcdilenlerin
subaylık nasıpkm hangi tarihlerde olursa olsun kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde
esas olacak nasıpları fakülte veya yüksek okullardan mezun oldukları takvim yılının 30 Ağustos'u itibar olu-
1923 _ 402 — 11 . 1 . 1975
nur. Yedek subaylıktan veya astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenlerin subaylık nasıplan hangi tarihte
olursa olsun kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıplan 35 nci madde gere­
ğince nasıplanmn götürüldüğü takvim ydınm 30 Ağustos'u itibar olunur.
MADDE 25. — 926 saydı Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununun 65 nci maddesinin (a, e, f, g, h)
bentleri ile madde başlığı aşağıdaki şeküde-değiştirilmiştir :
VIII. Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan, cezası infaz edilmekte olan
subaylar hakkında yapılacak işlem :
a. Haklarında ağır hapsi gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan ya da taksirli suçlar hariç olmak üzere
5 yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren bir cürüriden veya emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire fiilen
taarruz, üste veya amire hakaret, mukavemet suçlaruıcan dolayı kamu davası açılanlar mensup oklukları Bakanlıklarca
aç-.ğa çıkanlırlar.
Ancak, Türk Ceza Kanununun 49 ncu maddesinde yazılı hal ve şartlarda veya Kanunların kendilerine silâh
kullanma yetkisi verdiği hallerde bu yetkinin kullandması suretiyle işlenen suçlarda açığa çıkarılma işlemi
uygulanmayabilir.
e. Terfi sırasına girenlerden :
1) Açıkta bulunanlann,
2) T. S. Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya
mahkûm olmaları nedeni ile açıkları kaldırılmış olup da henüz hükümleri kesinleşmemiş olanların,
3) Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle beraber koğuştunna veya duruşması devam eden yahut
hakkında verilen mahkûmiyet hükmü henüz kesinleşmemiş bulunanlann,
4) Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç, firar veya izin tecavüzünde bulunmuş olanlar ile
firar veya izin tecavüzleri devam edenlerin,
Terfileri ve kademe ilerlemeleri yapılmaz, bu gibilerin terfi ve kademe ilerlemesi işlemlerinin ne şekilde
yapılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
f. Açığa alınan ya da tutuklananlar;
1) Hizmeteri tazminatından ve bu kanunda öngörülen aile yardım ödeneği, mahrumiyet yeri ödeneği,
doğum yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, tedavi ve cenaze masraflan, yakacak yardımı, giyecek ve yiyecek
(tayın bedeli) yardımı, tahsil bursları ve yurttan faydalanma, lojmandan faydalanma hükümlerinden yararlanmaya
devam ederler.
2) Açığa alınanlara, açıkta kaldıkları sürece ayhklannm yansı ayrıca ödenir. Ancak, bu gibilerden
haklannda kovuşturmaya yer olmadığına, muhakemenin menine, beraate, her ne sebeple olursa olsun kamu
davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen veya noksan ödenen her türlü
özlük hakları ödenir.
g. Firar veya izin tecavüzünde bulunanlann bu fiillerinin başladığı tarihten itibaren aylık, hizmet ve
makamla ilgili ödenek ve tazminatları kesilir. Ancak, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme veya mazerete
dayalı olduğu adlî mercilerce verilmiş kararlarla saptanan izin tecavüzlerinde kesilen ayhk ve makamla
ilgili ödenek ve tazminatları geri verilir.
h. Hapis veya ağır hapis cezalannm infazı sîrasmda subaylar er gibi iaşe edilir. Bunlara maaş ile hizmet
ve makamlarına ilişkin ödenek ve tazminatları verilmez.
MADDE 26. — 926 sajJı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik 68 nci
maddesinin (a) bendi ile (e) bendinin 3 ncü fıkrası aşajıdaki şekilde değiştirilmiştir :
a. Muvazzaf astsubay olabilmek için en az ortaokul veya sanat okulu mezunu olup da üç yıl süreli
astsubay hazırlama okullarından veya lise, ticaret lisesi, kolej, sanat enstitüleri veya sağlık kolejlerinden Silâhh
Kuvvetler veya kendi nam ve hesabına okuyarak m3zun olduktan sonra astsubay sınıf okullarında tabi tutulacakları
en az bir öğrenim yıllık meslekî öğrenim ve eğitimi başarı ile bitirmek ve 18 yaşını tamamlamış
olmak şarttır. Ancak, bu öğrenim ve eğitim süresini bitirdikleri tarihte 18 yaşını doldurmamış olanlar Türk
Medenî Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt karan almak şartıyle muvazzaf astsubay olabilirler.
1923 — 403 — 11 . 1 . 1975
Yukandaki fıkra hükmüne göre sağlık sınıfı muvai af astsubayı yetiştirilenlerin meslekî ders programlan
sağlık kolejlerinin meslekî ders programlarına denk olarak düzenlenir.
Bu şekilde yetiştirilen astsubaylar meslekî yönden sağlık kolejleri mezunlarına muadil sayılırlar.
e. Fıkra 3 - (d) bendinin 3 ve 4 numaralı fıkraları dışında ilişkileri kesilenler muvazzaf subay veya muvazzaf
astsubay olarak tekrar Silâhlı Kuvvetler hizmetine alınmazlar.
MADDE 27 — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 79 ncu maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir :
öğrenim süreleri astsubay hazırlama okullarından yıl olarak fazla olan okullan bitiren astsubaylarla bir
yıldan fazla süreli astsubay sınıf okullarını saptanan öğrenim süresinde bitirenlerin astsubay çavuşlukta bekleme
süreleri fazla olan öğrenim süreleri kadar eksiktir.
MADDE 28. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayıh Kanunla değişik 82 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
ASTSUBAYLIĞA NASIP
Madde 82. — Astsubaylığa nasıp ve rütbe terfileri. Kuvvet Komutanının (Jandarma astsubayları için Jandarma
Genel Komutanının) teklifi ve Genelkurmay Baş" anının lüzum göstermesi üzerine Millî Savunma Bakanı
(J. Astsb. için İçişleri Bakanı) onayı ile yapılır. Astsubay Sınıf Okullannda en az 1 öğrenim yıllık meslekî öğrenim
ve eğitimi basan ile bitirenler Astsb. Çvş. nasbedilirhr. Nasıplan Sınıf Okullarını bitirdikleri takvim yılı­
nın 30 Ağustos'una götürülür.
Bir öğrenim yılından fazla süreli sınıf okullarını saplanan öğrenim süresinde bitirenlerin Astsb. Çvş. luğa
nasıplan 1 öğrenim yılı öğrenim gören emsallerinin nasıp tarihine götürülür. Nasıp düzeltmesinden dolayı
maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları ödenmez.;
MADDE 29. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 84 ncü maddesi (d) bendi aşağı­
daki şekilde değiştirilmiştir :
d. Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve nasıph astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıdaki önceliğe
göredir.
I) Rütbeye yükselirken almış olduğu sicil notu ortalamasına,
II) Astsubaylık hizmet sürelerine,
III) Bir önceki rütbeye yükselme tarihlerine,
IY) Bir önceki rütbeye yükselirken almış oldukları sicil notu ortalamasına.
MADDE 30. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 85 nci
maddesi (a) bendinin 4 sıra numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi eklenmiştir :
a) 4. Kadrosunda açık bulunmak.
d) Fakülte ve yüksek okul bitiren subaylardan 14 ncü madde gereğince Silâhlı Kuvvetlerde istihdam
edilenler (a) fıkrasının 3 ncü bendi müspet olduğu takdirde 3 yılda bir derece ilerlemesi yaparlar.
MADDE 31. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 89
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
V - KADROLARIN BİLDİRİLMESİ
Madde 89. — Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ve Jandarma Genel Komutanlığına ait astsubay kadrolan
her yılın 30 Ağustos tarihine kadar sınıfı (varsa branşı) belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca saptanır.

MADDE 32. — 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 106 nci maddesiyle madde baş­
lığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1923 — 404 — 11 . 1 . 1975
VII. Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan, cezası infaz edilmekte olan
astsubaylar hakkında yapılacak işlem :
Madde 106. •— Astsubayların açığa alınmaları vc açıklarının kaldırılması subaylar hakkındaki hükümlere
tabidir. Astsubayların açığa çıkarılmaları, açıkların kaldırılması ve açığa çıkarılan, tutuklanan, cezası infaz
edilmekte olan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan astsubaylar hakkında 65 nci madde hükümlerine
göre işlem yapılır.
MADDE 33. — 926 sayılı Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununun 109 ncu maddesinin (a, b, d)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
a) Başçavuşluğun ilk üç yılında bulunmak,
b) Başçavuşluğa terfiindeki sicil notu ortalaması ile varsa başçavuşlukta almış olduğu sicil nota veya
notlarının ortalaması sicil tam notunun % 85 ve daha fazlası olmak,
d) Yapılacak meslek sınavlarını kazanmak ve müteakiben gönderilecekleri okul ve kurslarda' basan
göstermek.
MADDE 34. — 926 saydı Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununun 110 ncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
II - ASTSUBAYLIKTAN SUBAY OLANLARIN RÜTBELERİ
Madde 110. — Astsubaylıktan subaylığa geçenlerin yükselebilecekleri rütbe, rütbe bekleme süreleri ve
yaş hadleri aşağâda gösterilmiştir. Bu rütbelere alt kademeler Ek - VIÎ saydı cetvelde düzenlenmiştir. Rütbe,
rütbe normal bekleme süreleri, yaş hadleri dışında kalan hususlar için bunlara subaylar hakkındaki tüm
hükümler uygulanır. 14 ncü madde hükmü saklıdır.
Normal bekleme
Rütbeler süreleri
Teğmen 3 yıl
Üsteğmen 3 yıl
Yüzbaşı 9 yıl
MADDE 35. — 926 saydı Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayıh Kananla değişik 112
nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye 3 ncü fıkradan sonra aşağıdaki
fıkra eklenmiş ve maddenin 4 ncü fıkrası 5 nci fıkra olarak ve değiştirilerek aşağıdaki şekilde düzenlenmiş­
tir :
Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük astsubay çavuşluğa nasap tarihinden itibaren hesabedilir.

Aşağıdaki hallerde subay ve astsubaylar istifa etmiş sayılırlar.
a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenler,
b) Yabancı uyruklu kişilerle kan - koca gibi yaşayanlar,
c) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler,
d) Firar veya izin tecavüzünde bulunanlardan bu fiillerinin başladığı tarihten itibaren 3 ay içinde gö­
revlerine dönmeyenler.
Durumları yakandaki bentlere uyanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmiyle orantdı olarak kendilerine yapılmış
olan öğrenim masraflarının iki katını tazminat olarak öderler.
Tart, ihraç ve rütbenin geri alınması suretiyle Silâhlı Küvetlerden ilişiği kesilenlere de yukarıdaki fıkranın
tazminata ilişkin hükümleri uygulanır.
Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, . ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyle gitmiş olanlardan
durundan yukarıdaki fıkralar hükümlerine uyaaku" hakkında o fakra hükümleri uygulanmakla birlikte
orada bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe yapalan masrafların iki katı ayrıca tazminat
olarak ahmr.
Yaş haddi
41
43
52
1923 — 405 — 11 . 1 . 1975
MADDE 36. —• 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 127 nci maddesinin başlangıç
fıkrası aşağıdaki' şekilde değiştirilmiştir ;
Subay ve astsubaylara Millî Savunma Bakanlığınca, jandarma ve jandarmada çalışan subay ve astsubaylara
İçişleri Bakanlığınca;,-..
MADDE 37. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 ve 1800 sayıh kanunlarla
değişik 137 nci maddesi aşağıdaki şekilde ve bu maddeye bağlı Ek - VI, Ek - VIÎ, Ek - VIII, Ek - IX sayılı
cetveller ise ekteki şekilde değiştirilmiştir.
/// - GÖSTERGE TABLOLARI
Madde 137. — Silâhlı Kuvvetlerdeki subayların, astsubaylıktan subay olanların, astsubayların, uzman çavuş
ve uzman jandarmalann aylıkları, rütbe, rütbedeki kıdem ve kademe esasına göre saptanır.
En düşük gösterge rakamı 210 en yükseği 1 000'dir.
Albaylar ve general - amirallere 1 000 gösterge rakamı uygulanır.
Rütbe, rütbe kıdemliliği ve kademelere göre;
a) Subayların gösterge tablosu Ek - VI sayılı cetvelde,
b) Astsubaylıktan subay olanların gösterge tablosu Ek - VII sayılı cetvelde,
c) Astsubaylar hakkındaki gösterge tablosu Ek - VIII sayıh cetvelde gösterilmiştir. Görevde iken yükseköğrenimi
bitiren astsubayların intihale; aynı yükseköğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine
bir derece ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete başlamış kabul edilir.
d) Uzman jandarma çavuşlar ile uzman çavuşîarm gösterge tablosu Ek - IX saydı cetvelde gösterilmiştir.

YUKARIDAKİ KANUN MADDESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN İLGİLİ HABER İÇİN BAĞLANTIYI TIKLAYINIZ:


Ancak; yukandaki gösterge rakamlanna; v'
1. Subaylara uygulanan Ek - VI sayılı gösterge tablosundaki :
4 ncü derecenin kademelerine + 50, 3 ncü derecenin kademelerine + 75, 2 nci derecenin kademelerine
4- 100, 1 nci derecenin kademelerine + 125, albayların gösterge rakamlanna + 150, kıdemli albayların gösterge
rakamlanna + 200, tuğgeneral - tuğamirallerin gösterge rakamlanna + 300, tümgeneral - tümamirallerin
gösterge rakamlanna + 400, korgeneral - koramirallerin gösterge rakamlarına + 500, orgeneral - oramirailcrin
gösterge rakamlanna + 600;
2. Astsubaylıktan subay olanların Ek - VIî sayıh gösterge tablosundaki : 4 ncü derecenin kademelerine
4- 50, 3 ncü derecenin kademelerine 4- 75, 2 nci derecenin kademelerine + 100;
3. Astsubaylara uygulanan Ek - VIII sayıh gösterge tablosundaki: 4 ncü derecenin kademelerine
+ 50, 3 ncü derecenin kademelerine 4- 75, 2 nci derecenin kademelerine + 100;
Ek gösterge rakamı uygulanır.
Askerî hâkim sınıfından general - amiraller hakkında ise, sadece eşidi rütbedeki general - • amirallere bu
madde ile tahsis olunan ek gösterge rakamları uygulanır.
Kanunun ek 9 ncu maddesi uyannea kendilerine ek gösterge rakamı uygulanan askerî hâkim sınıfı
kapsamındaki hâkim subaylar ile özel kanından uyarınca ek gösterge rakamına tabi Askerî Yargıtay Baş­
kanı, Başsavcısı, İkinci Başkam, üyeleri, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Başkan ve üyeleri, bu maddenin
5 nci fıkrasının 1 numaralı bendiyle tahsis olunan ek gösterge rakamlarından aynca yararlanamazlar.
Ancak, özel kanunları uyannea saptanan ek gösterge rakamlanyle bu maddeyle saptanan ek gösterge
rakamları farklı ise, personel lehine olan ek gösterge rakamı üzerinden ödeme yapılır.
MADDE 38. — 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayıh Kanunla değişik 140
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
• ' • - .'.-. =
VI - RÜTBE AYLIĞI
Madde 140. — Rütbe aylığı; subay ve astsubayların gösterge tablosundaki rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin
her biri için saptanan aylıktır. ^
1923 — 406 — 11 . 1 . 1975
Nasıplarından itibaren 3 yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun 1 üst derecesine yükselmek için liyakatleri
üst makamlarca onanan yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı, binbaşılara kıdemli binbaşı, albaylara kıdem*
li albay, başçavuşlara kademeli başçavuş, kıdemli başçavuşlara kademeli kıdemli başçavuş denir.
Kıdemli yüzbaşılıkta 3 yılım tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakatleri
üst makamlarca onananlara önyüzbaşı, kıdemli kademeli başçavuşlukta 3 yılım tamamlayan ve gösterge
tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakatlin üst makamlarca onananlara 2 nci kademeli kıdemli
başçavuş denir.
Onama işlemleri bu kanunun 33 ncü maddesinde gösterilen zamanda yapılır.
Onama işlemi yapılanlar, yükseldikleri aylak derecesinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.
MADDE 39. — 926 sayılı Türk Süahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik 143
ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. v
IX - HARÇLIKLAR
Madde 143. — a) Harp okullannda, üniversite ve yüksek okullarda öğrenimde bulunan askerî öğrencilere
teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının:
Birinci sınıfta % 7'si
İkinci sınıfta °/ 0
8'i
Üçüncü sınıfta % 9'u
Dördüncü sınıfta % lö'u
Beşinci sınıfta % 11'i
Altıncı sınıfta % 12'si
Yedinci sınıfta % 13'ü
b) Yedeksubay okulu öğrencilerine teğmen rütbesi 1 nci kademe brüt aylığının % 7'si,
c) Askerî lise öğrencilerine teğmen rütbesi 1 nci kademe brüt aylığının :
Hazırlık sınıfında °/ 0
3'ü
Birinci sınıfta % 4'ü
İkinci sınıfta % 5'i
Üçüncü sınıfta . % 6'sı
d) Astsubay hazırlama ve sınıf okulu öğrencilerine astsubay çavuş rütbesinin 1 nci kademe brüt aylı­
ğının :
Hazırlama okulu birinci sınıfta °/ 0
5'i
Hazırlama okulu ikinci sınıfta % 6'sı
Hazırlama okulu üçüncü sınıfta % 7'si
Sınıf okulu 1 nci yd % 8'i
Sınıf okulu 2 nci yıl % 9'u
Sınıf okulu 3 ncü yıl % 10'u
e) Askerî ortaokul öğrencilerine teğmen rütbesinin 1 nci kademe brüt aylığının :
Birinci sınıfta % 2'si
İkinci sınıfta % 2'si
Üçüncü sınıfta % 3'ü
Harçlık olarak verilir.
a, b, c, d, e bentlerinde öğrencilere verilen bu harçlıklar hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı gibi
borç için de haczedilemez.
1923 — 407 — 11 . 1 . 1975
MADDE 40. — 926 sayılı Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununun 145 nci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir :
Bu kanun hükümlerine göre ayhk almakta iken; esir, harp gaibi olanların ve enterne edilenlerin ailelerine
kanunî kesintiler dışında kalan maaşlarının 3/4'ü ile tayın bedeli ve hizmeteri tazminatının yarısı ödenir.
Bunların aileleri doğum - ölüm yardımı, tahsil bursu, lojman ve sağlık tesislerinden yararlanmaya devam
ederler. Adı geçenlerin yurda dönmelerinde ödenmeyen miktarlar usulüne uygun onaylanmış antlaşmalar gereğince
almış oldukları avanstan mahsubedildikten sonra arta kalanı kendilerine ödenir. İlgililerin Silâhh Kuvvetlerden
çıkarılmasını gerektiren bir suçtan mahkûmiyetleri halinde arta kalan miktarlar ödenmez, şu kadar
ki, gaipler hakkındaki Medenî Kanun hükümleri saklıdır.
MADDE 41. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayıh Kanunla değişik 150
nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
Askerî eğitim ve öğretim kurumlan dışında her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlan ile üniversite,
akademi, okul, kurs veya benzeri kuruluşlarda da subay ve astsubaylara lıaftada 7 saati geçmemek üzere
ücretle ek ders görevi verilebilir. Bunlara Devlet Memurlanna ait kanunun bu konudaki hükümleri uygulanır.

MADDE 42. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 159 ncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
XXV - ÖDEME USULÜ VE MAHRUMİYET YERİ DERECESİ
Madde 159. — Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara ne zaman hangi hallerde ve görevlerde ödenek verileceği,
ne zaman ve hangi şartlarla ödenek hakkının kaybolacağı hususları ile ödeme usulü, şekil ve şartlan,
mahrumiyet yerlerinin kaç derece olacağı, tespit edilen bu derecelere girecek yerler Genelkurmay Başkanlığı­
nın lüzum göstermesi üzerine İçişleri Bakanlığının mütalâası alındıktan sonra Millî Savunma Bakanlığının
teklifi ile Bakanlar Kurulunca saptanır.
MADDE 43. — 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 160 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
XXVI - MAHRUMİYET YERİ ÖDENEĞİNİN MİKTARI
Madde 160. — Mahrumiyet yeri ödeneği 159 ncu madde uyannea tespit olunan derecelere göre Genelkurmay
Başkanlığının lüzum göstermesi üzerine Maliye ve İçişleri Bakanhklanmn görüşleri alındıktan sonra
Millî Savunma Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca saptanır.
MADDE 44. — 926 saydı Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununun 179 ncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
IV - YAKACAK YARDIMI
Madde 179. — Devlet memurlarının hangi hallerde ve hangi yerlerde ve ne miktarda ve ne şekilde
yakacak yardımı alacaklarına dair çıkanlacak kanun ve yönetmelik, subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman
jandarma çavuşlar hakkında da aynen uygulanır.
MADDE 45. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 194 ncü maddesinin 2 nci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Bu madalya savaşta veya barışta şehit veya görevi başında görevin sebep ve tesiriyle hayatım kaybeden
asker kişilerin 199 ncu maddede sırası belirtilen kanunî mirasçdanna verilir.
1923 — 408 — 11 . 1 . 1975
MADDE 46, — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 199 ncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
VI - MADALYA VE NİŞANLARIN MİRASÇILARA İNTİKALİ
Madde 199. — Madalya ve nişan alan veya almaya hale kazananların ölümleri halinde bu madalya ve
nişanlar kendileri tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere erkek
çocuklarına yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine,
eşinin de yokluğu halinde Medeni Kanun hükümlerine göre diğer kanunî mirasçılarına intikal eder.
Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümleri halinde bu madalya ve nişanlar en büyüklerinden
başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine,
annesi yoksa eşine, eşinin de yokluğu halinde Medeni Kanun hükümlerine göre diğer kanunî mirasçılarına
intikal eder.
Kendilerine madalya ve nişan intikal edecek olanlann anlaşmaları halinde yukarıdaki fıkralarda gösterilen
sıraya uyuhnayabilir.
MADDE 47. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 202 nci maddesi aşağıdaki şekUde
değiştirilmiştir.
/ - ÖDÜL
Madde 202. — Silâhlı Kuvvetler (Jandarma dahil) subay, astsubay, erbaş ve erlerden eğitimde, atışta,
uçuculukta, deniz altıcıhkta, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinde, bakımda, haritacılık hizmetlerinde, tabiî
afetlerde, üstün hizmet ve başarı gösteren, yeni buluşlar yapan veya mevcut usullerde yenilikler getiren,
Silâhlı Kuvvetlerde yabancı dil bilen personelin miktarım artırmak, subay ve astsubayların
boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirmek amacıyle, Kuvvet Komutanlıkları ile
Jandarma Genel Komutanlığınca, gerekli görülecek yerlerde açılacak yabancı dil kurslarında öğretmenlik
yapan, mesleğine ait eser yazan veya tercüme eden kişiler ile askerî okullardan yönetmeliklerinde saptanan
derecelerle mezun olan öğrenciler ödül yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde ödül verilmek suretiyle taltif
olunurlar.
MADDE 48. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 203 ncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
II - MADALYA YAPIMININ GİDERLERİ VE ÖDÜLLER
Madde 293. — Bu kanunda yazılı madalya ve minyatürleri ile nişanlar şilt ve şerit rozetleri ve bunların
beratlarıma yapım giderleri ve ödüller Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinden
ödenir.
MADDE 49. — 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 204 ncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
///•- YÖNETMELİK
Madde 204, — Bu kanun gereğince verilecek madalya ve minyatürlerin şekilleri, kayıtları, nitelikleri,
kordelâ, rozet ve nişanların takılacağı yer ve zamanlar, kişiler ve birlik sancaklarına verüiş ve takılış usulleri,
ödüllerin miktarları ve ilgili diğer hususlar Millî Savunma ve İçişleri Bakanlığınca müştereken tanzim edilecek
bir yönetmelikle saptanır.
1923 — 409 — 11 . 1 . 1975
MADDE 50. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
Ek Madde 13. — Silâhlı Kuvvetler mensupları ile Silâhh Kuvvetlere yararlı hizmet yapan kişilere savaşta
ve barışta yaptıkları fedakârlık, gösterdikleri kahramankk ve üstün başarılar karşdığında aşağıda yazılı madalyalar
verilir.
a. Türk Silâhh Kuvvetleri üstün cesaret ve feragat madalyası,
b. Türk Silâhh Kuvvetleri başarı madalyası,
e. Türk Silâhh Kuvvetleri liyakat madalyası,
d. Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet madalyası.
Madalyaların her birinin şekli, yapılışı ve özellikleri ile kimiere nasıl ve hangi koşullarda verileceği yönetmelikte
gösterilir.
Ek Madde 14. — Yabancı Devlet büyüklerine, komutanlarına, diğer asker ve sivil kişilerine aşağıdaki
Türk Silâhlı Kuvvetleri nişanları verilir.
a. Şeref nisam,
b. Övünç nişanı,
c. Liyakat nişanı,
d. Hizmet nişanı.
Ni^uîann her birinin şekli, yapılışı ve özellikleri ile kimlere ve nasıl verileceği yönetmelikte gösterilir.
Ek Madde 15. — Türk Silâhh Kuvvetleri mensuplarına verilecek şerit rozetlerin verilme usul ve esasları -
yönetmelikte belirtilir.
Ek Madde 16. — Muvazzaflık hizmeti dışında olmak üzere, seferde ya da talim veya manevra maksadıyle
barışta silâh alfana alman yedek subay ve yedek astsubaylara, rütbe, kıdem ve kademelerine göre kıt'aya
iltihaklarından itibaren, silâh altında bulundukları sürece ayhk ve her türlü özlük haklan Millî Savunma
Bakanlığınca ödenir.
Özel kanunları gereğince, silâh altında bulunduklan sürece aylıklarının ödenmesine devam edilenler hakkında
o kanunlar hükümleri saklıdır.
MADDE 51. — 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 25. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerî eğitimde bulunan fakülte veya
yüksek okul mezunlan derhal subay nasbedilir ve sınıfları ile ilgili bir göreve atandırılarak askerî eğitime
devam ettirilirler.
Bu gibilerin nasıplan, durumlanna göre 35 nci madde esaslarına göre düzeltilir. Askerî eğitimde başardı
olmayanlar hakkında 15 nci madde hükmü uygulanır.
EK GEÇlCİ MADDE 26. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıdemliliği onanmış bulunan üsteğ­
menler ile kıdemliliği onanmamış olup da üsteğmenliğinin 4 ncü ve daha fazla yılında bulunan üsteğmenler
terfi şartlannı haiz iseler derhal yüzbaşılığa yükseltilirler.
Bu gibilerden; üsteğmenlik nasıplan 30 Ağustos'a intibak edenlerin yüzbaşılık nasıplan üsteğmenlikte 3
yılını tamamladıktan 30 Ağustos tarihine, üsteğmenlik nasıplan aleyhe nasıp düzeltilmesi nedeni ile 30 Ağustos'a
intibak etmeyenlerin yüzbaşılık nasıplan ise üsteğmenlikte 3 yıh tamamladıktan tarihi takip eden 30 Ağustos
tarihine götürülür ve bu nasıplanna göre Kanunun 45/f maddesi uyarınca Ek - VI veya Ek - VII sayılı
cetvellerdeki kademelere intifoaklan derhal yapılır.
EK GEÇİCİ MADDE 27. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yüzbaşı rütbesinde bulunanların kı­
demli yüzbaşılığa, kıdemli yüzbaşılann da önyüzbaşdıja onamaîan ile bulunduklan kademeler gözönünde
tutularak intibaklan derhal yapılır.
Bu madde kapsamına girenlerin yüzbaşılıkta normal bekleme süreleri 6 yıldır.
1923 — 410 — 11 . 1 . 1975
EK GEÇİCİ MADDE 28. — Nasıp düzeltmeleri :
a) Subay ve astsubayların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kıdemlerinden düşülen, para cezasına
çevrilmiş ceza süreleri ile kısa süreli firar ve kısa süreli izin tecavüzü müddetleri iade edilir ve nasıplan
buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, paraya çevrilen hürriyeti bağlayıcı cezanın bir kısmı tutuklu olarak geç­
mişse, tutukluluk süresi iade edilmez.
b) (a) bendi gereğince nasıplan düzeltilenlerden yeni nasıp tarihlerine göre;
1. Terfi sırasına girenler (Albay ile general - amiraller hariç) şartlan haiz iseler derhal terfi ettirilirler
ve yeni rütbe nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
2. Rütbe kıdemlilik onayı yapılması gerekenler şartlan haiz iseler kıdemlilikleri onanır.
3. Terfi veya rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların, durumlarına g'irc Ek - VI, Ek - VII, Ek - VIII
sayılı cetvellerdeki kademelere intibaklan derhal yapılır.
Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibaklan nedeni ile eski maaş farklan ödenmez.
EK GEÇİCİ MADDE 29. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen suçlar nedeni ile açığa
çıkarılma işlemlerinde 926 sayılı Kanunun 65 nci maddesi (a) bendinin bu Kanunla değişmeden önceki hükmü
uygulanır.
EK GEÇİCİ MADDE 30. — Öğrenim süreleri 4 yıla çıkarılması nedeni ile liseleri 4 yıl okumuş olan subaylardan
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silâhlı Kuvvetlerde bulunanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır.
Bu kademe ilerlemesi yükselecekleri rütbe veya rütbe kıdemliliğinin kademelerine de intikal ettirilir.
Ancak bu kademe ilerlemesi rütbe bekleme sürelerini etkilemez.
EK GEÇİCİ MADDE 31. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte :
a) Başçavuşluğun 4 ncü ve daha fazla yılında bulunanlar kademeli başçavuşluğun;
b) Kıdemli başçavuşluğun 4, 5, 6 nci yıhnda bulunanlar kademeli kıdemli başçavuşluğun;
c) Kıdemli başçavuşluğun 7 nci ve daha fazla yılında bulunanlar 2 nci kademeli kıdemli başçavuşlu­
ğun;
Derece ve kademelerine, liyakatlerinin üst makamlarca onaylanması şartiyle, intibak ettirilirler.
EK GEÇİCİ MADDE 32. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silâhlı Kuvvetlerde görevli uzman
jandarma çavuşlar ile uzman çavuşlar bu Kanunla değişik Ek - IX sayılı cetveldeki rütbelerine tekabül eden
derece ve kademelerine intibak ettirilirler.
EK GEÇİCİ MADDE 33. — 1.3 . 1975 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında her ne
suretle olursa olsun Silâhlı Kuvvetlerden ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmalann
Silâhlı Kuvvetlerden ayrıldıkları tarihlerdeki durumları gözönünde bulundurularak haklarında Ek Geçici 26,
27, 31, 32 nci maddelerden kendileriyle ilgili olanı uygulanır.
MADDE 52. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek - 7 nci ve Ek - 8 nci maddeleri
ile 1424 sayılı Kanunla değişik Geçici 4 ncü Maddesi, 926 sayılı Kanuna bağh Ek - 1, Ek - 2, Ek - 3 sayılı
cetveller ile 635 saydı Uzman Jandarma Kanununun 21 nci maddesinde yer alan dereceler sütunu yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük :
MADDE 53. — Bu Kanunun 20, 37 nci maddesine bağlı gösterge tabloları, 38, Ek Geçici 26. Ek Geçici
27, Ek Geçici 31, Ek Geçici 32 ve Ek Geçici 33 ncü maddeleri 1 Mart 1975 tarihinden geçerli olarak, diğer
hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :
MADDE 54. — Bu Kanunu Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlan yürütür.
1925 — 411 11 . 1 . 1975
EK - VI SAYILI CETVEL
SUBAYLAR İÇİN GÖSTERGE TABLOSU
Derece Rütbeler Göstergeler
1 Albay, Kd. Albay, General - Amiral 1000
1 Yarbay 925 950 975
2 Kıdemli Binbaşı 760 795 830 865 900 935
3 Binbaşı 660 680 700 720 740 760 780 800
4 Önyüzbaşı 580 600 620 640 660 680 700 720 740
5 Kıdemli Yüzbaşı 510 525 540 555 570 585 600 615 630
6 Yüzbaşı 440 455 470 485 500 515 530 545 560
7 Üsteğmen 390 400 410 420 430 440 450 460 470
S Teğrilen 345 355 365 375 385 395 405 415 425
9 Asteğmen 300 310 320 330 340 350 360 370 380
NOT : Harp Okulu öğrenim süresinden (1) yü fazla öğrenim gören fakülte ve yüksek okul mezunu teğmenler
8 nci derece 2 nci kademeden, (2) yıl fazla öğrenim görenler 8 nci derece 3 ncü kademeden, (3) yıl fazla
öğrenim görenler 8 nci derece 4 ncü kademeden göreve başlarlar.
EK - VII SAYILI CETVEL
ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER İÇİN GÖSTERGE TABLOSU
Derece Rütbeler Göstergeler
2 önyüzbaşı 830 865 900 935
3 Kıdemli Yüzbaşı 720 740 760 780 800
4 Yüzbaşı 640 660 680 700 720
5 Üsteğmen 555 570 585 600 615
6 Teğmen 485 500 515 530 545
EK - VIII SAYILI CETVEL
ASTSUBAYLAR İÇİN GÖSTERGE TABLOSU
Derece Rütbeler Göstergeler
2 Astsb. II. Kad. Kıdemli Başçavuş 760 795 830 865 900 935
3 Astsb. Kad. Kıdemli Başçavuş 660 680 700 720 740 760 780 800
4 Astsb. Kıdemli Başçavuş 580 600 620 640 660 680 700 720
5 Astsb. Kad. Başçavuş 510 525 540 555 570 585 600 615 630
6 Astsb. Başçavuş 440 455 470 485 500 515 530 545 560
7 Astsb. Kıdemli Üstçavuş 390 400 410 420 430 440 450 460 470
8 Astsb. Üstçavuş 345 355 365 375 385 395 405 415 425
9 Astsb. Kıdemli Çavuş 300 310 320 330 340 350 360 370 380
10 Astsb. Çavuş 275 280 285 290 295 300 305 310 315
1923 412 — 11 . 1 . 1975
UZMAN JANDARMA ÇAVUŞLAR İÇİN GÖSTERGE TABLOSU
Derece Rütbeler Göstergeler
- 6 Uz. Jan. III. Kad. Çvş. 440 455 470 510 525 540 555 570 585
7 Uz. Jan. Kd. II. Kad. Çvş. 390 400 410 420 430 440 450 460 470
8 Uz. Jan. II. Kad. Çvş. 345 355 365 375 385 395 405 415 425
9 Uz. Jan. Kd. I. Kad. Çvş. 300 310 320 330 340 350 360 370 380
10 Uz. Jan. I. Kad. Çvş. 275 280 285 290 295 300 305 310 315
11 Uz. Jan. Kıdemli Çvş. 250 255 260 265 270 275 280 285 290
12 Uz. Jan. Çvş. 230 235 240 245 250 255 260 265 270
/
UZMAN ÇAVUŞLAR İÇİN GÖSTERGE TABLOSU
Rütbeler Göstergeler
Uzman Çavuş 250 255 260 265 270 275 280 285 290
Uzman Çavuş 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Uzman Çavuş 210 215 220 225 230 235 240 245 250
BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim Sayfa Cilt Birleşim Sayfa
12 81 329 23 71 3
13 96 364,379:405, 72 51,53:77,90,
406:409 94:95
97 418,429,442:445
I - Gerekçeli 207 S. Sayıh basmayazı Millet Meclisinin 96 nci Birleşimine, 513 S. Sayılı basmayazı
Cumhuriyet Senatosunun 72 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
I - Bu kanunu; Millet Meclisi Millî Savunma ve Plan, Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Bütçe ve
Plan komisyonları görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/291.
EK - IX SAYILI CETVEL

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc058/kanuntbmmc058/kanuntbmmc05801923.pdf

İLGİLİ HABERLER:

Assubay haklarına iptal davasını açan Cumhurbaşkanı Korutürk

CUMHURBAŞKANLARININ ANAYASA MAHKEMESİ’NDE AÇMIŞ OLDUĞU İPTAL DAVALARINI GÖSTERİR ÇİZELGE (1962 - 2015)  
1498 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Site Haritası
KİTAP ÖNERİLERİ
Prof.Dr. Cihan Dura, Sömürgeleşen TürkiyeProf.Dr. Cihan Dura, AtanameMustafa Yıldırım, Sivil Örümceğin Ağında
(AB-D Tarafından Yerli İşbirlikçileri ile Kuşatılan Türkiye) 


M.Emin Değer, Oltadaki Balık Türkiye
Cengiz Özakıncı, İblisin Kıblesi
(Türkiye'nin Üniter ve Laik Yapısını Hedef Alan AB-D
Bunun için neler yaptı?
Belgeleriyle Tarihe Tanıklık Edeceksiniz)

iblisin kıblesi ile ilgili görsel sonucu

Cengiz Özakıncı, Türkiye'nin Siyasi intiharı Yeni - Osmanlı Tuzağı
(Bugün Olanları, Yarın Olabilecekleri, Tarihi Benzerlikleri, Belgeleri ile Anlatmakta Olan Bir Eser)
Cengiz Özakıncı, Kalemin Namusu, Türk Savun Kendini
         GENÇLİĞE HİTABE